Sparen en Lenen
1 jaar vast - 1,10% ; 5 jaar vast - 1,15% ; 10 jaar vast - 1,65% ; 15 jaar vast - 2,05% ; 20 jaar vast - 2,20% ; 30 jaar vast - 2,50%

   
12-12-2017
Starters mogen meer lenen voor hypotheek

Financiële planning 1683 1
De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat minister Kajsa Ollongren een uitzondering voor starters maakt.

De partijen sturen er op aan om het mogelijk te maken dat starters in 2018 toch iets meer mogen lenen om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te kunnen sluiten, zo meldt het AD.

Starters mogen meer lenen voor hypotheek
Volgens het AD willen de regeringspartijen dat het percentage voor mensen met een NHG-hypotheek op 101 procent blijft zoals in 2017 het geval ook was. Volgens de nieuwe plannen mogen huizenverkopers vanaf 1 januari echter maximaal 100 procent van de waarde van hun nieuwe woning financieren met geleend geld. Bijkomende kosten, waaronder de overdrachtsbelasting en de notariskosten, moeten door de toekomstige kopers geheel zelf worden betaald.

Kind van de rekening
Verschillende organisaties vinden starters de kind van de rekening omdat het voor deze groep steeds lastiger wordt om een hypotheek af te kunnen sluiten. Vanuit de woningmarkt is heel verdeeld gereageerd op het nieuwe regeerakkoord. De Hypotheker gaf in oktober aan teleurgesteld te zijn over het nieuwe akkoord en vindt het een gemiste kans dat het nieuwe kabinet geen maatregelen heeft getroffen om de instroom van starters op de woningmarkt te stimuleren.

Organisaties als De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Vereniging Eigen Huis (VEH) als VBO Makelaar het afgelopen half jaar in de politieke velden gelobbyd om de startersproblematiek in de woningmarkt integraal aan te pakken. Midden september presenteerden 19 marktpartijen, waaronder NVM en VBO Makelaar, hun position papers aan de Tweede Kamer waarin zij hun visies aandroegen om de problemen die starters in de huidige druk op de woningmarkt aan te pakken. Het credo bleek: bouwen, bouwen, bouwen.

Bron: amweb11-9-2017
Familie Bank

Het komt steeds vaker voor dat kinderen geld lenen bij hun ouders voor de aankoop van een woning. Deze stijging is goed te verklaren. Dat heeft er mee te maken dat een dergelijke lening voor beide partijen voordelig is. Hierna zetten wij de voor- en nadelen op een rijtje.

Wat is een familiebank?
De financiering van een woning vindt meestal plaats door het nemen van een lening bij een professionele geldverstrekker (bank of verzekeraar). Als de ouders echter over voldoende vrij beschikbaar spaargeld beschikken, dan zouden zij een deel van de lening kunnen verstrekken. In de opzet van de familiebank loopt een deel van de lening bij de bank en het andere deel bij de ouders. Dat kan leiden tot besparing van rentekosten. Daarnaast kan slim gebruik gemaakt worden van de schenkingsvrijstellingen.

Hoeveel mag je lenen?
In de zoektocht naar een geschikte woning, loopt iemand al snel tegen de vraag aan hoeveel er geleend mag worden. Hoeveel iemand mag lenen is afhankelijk van zijn of haar inkomen en van de waarde van de woning. Op grond van de 'Tijdelijke regeling hypothecair krediet' moet een geldverstrekker bij bepaling van de maximale hypotheek rekening houden met twee grenzen. De laagste van deze twee grenzen bepaalt de maximale hypotheek:

Inkomensnormen (Loan-To-Income, LTI): de hoogte van de lening is afhankelijk van het inkomen;
Marktwaarde van de woning (Loan-to-value, LTV). Een bank mag in 2017 – in beginsel – maximaal 101% van de waarde van de woning financieren. In 2018 daalt de LTV naar 100%.
Spaargeld
Bij het kopen van een woning krijg je als koper te maken met extra kosten. Denk daarbij aan overdrachtsbelasting (2%), makelaars-, advies- en notariskosten. Aangezien deze bijkomende kosten doorgaans zo'n 6% bedragen en je maximaal 101% kan lenen, zal de koper over eigen spaargeld moeten beschikken om deze kosten te kunnen betalen.

Hogere rente bij tophypotheek
Als je een betrekkelijk laag bedrag leent, dan heeft de bank meer zekerheid dat de lening volledig wordt afgelost. Bij een hypotheek van 101% van de waarde van de woning ('tophypotheek') is dat maar de vraag. Niet alleen kan de waardeontwikkeling van de woning tegen vallen. Er zijn meer risico's waarbij een tophypotheek extra risicovol is. Denk daarbij aan het risico van arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. De kans is dan groter dat er betalingsproblemen ontstaan. Vandaar dat banken bij een tophypotheek een rente-opslag (of risico-opslag) rekenen. Op een tophypotheek bij een bank is dus een hogere rente verschuldigd. Deze hogere rente wordt doorgaans berekend over het volledige hypotheekbedrag.

De voordelen van de familiebank
Het kan slim zijn om niet alles te lenen bij een bank maar een deel te lenen bij de familie. De bank hoeft dan geen rente-opslag toe te passen. Natuurlijk moeten ouders wel over voldoende vrij vermogen beschikken om deze lening te kunnen verstrekken. Een dergelijke opzet kent naast financiële ook fiscale aspecten. De schenkingsvrijstelling van ouders naar kinderen kan benut worden. Daarnaast is de rente die het kind betaalt in box 1 aftrekbaar terwijl de vordering van de ouders in box 3 belast is. Dat kan een tariefsvoordeel opleveren.
Het is overigens niet zo dat er met de familiebank-constructie een hoger bedrag geleend kan worden. Een bank zal bij de vaststelling van de maximale lening rekening moeten houden met de lening bij de ouders.

Voordelen voor het kind
De rente die de koper betaalt op een lening die is afgesloten voor de aankoop van een woning is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Wilt u meer lezen over de fiscale aspecten rondom de eigen woning klik dan hier. Voor de renteaftrek maakt het niet uit of het geld geleend is van een bank of van de ouders. In beide gevallen is de door het kind betaalde rente aftrekbaar. Als de lening bij de bank geen tophypotheek is, wordt er geen rente-opslag in rekening gebracht. Het kind is dan voordeliger uit.
Voordelen voor de ouder
Een ouder met een vermogen (sparen/beleggen) van meer dan € 25.000 (bedrag 2017) , betaalt jaarlijks belasting over zijn vermogen boven dit bedrag. Dit is de zogeheten 'vermogensrendementsheffing' in box 3. Vanwege de lage rentestand blijft er van de ontvangen rente weinig of niets over en het kan zelfs zo zijn dat de ouder op zijn vermogen inteert. Dan kan het voordelig zijn om het geld uit te lenen tegen een hogere rente. Die rente moet dan wel marktconform zijn anders zal de fiscus een schenking constateren.
De schenkingsvrijstellingen
Bij het inrichten van de familiebank kan gebruik gemaakt worden van de schenkingsvrijstellingen voor schenkingen van ouders naar kinderen. Welke vrijstellingen zijn er? De wet kent in 2017 verschillende schenkingsvrijstellingen:

1. de vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen. Ouders mogen per kalenderjaar een bedrag van maximaal € 5.320 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan eenmalig in een kalenderjaar worden verhoogd voor een schenking van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar: maximaal € 25.526. In plaats van maximaal € 25.526 geldt een maximum van € 53.176 als het kind het geld gebruikt om een dure studie te betalen. Gebruikt het kind de schenking voor de eigen woning, dan geldt in plaats van € 25.526 een vrijstelling van € 100.000;

2. de algemene vrijstelling van € 2.129 per jaar die geldt ongeacht de relatie met de schenker. Deze vrijstelling kan voor iemand tussen de 18 en 40 jaar voor één kalenderjaar worden verhoogd tot € 100.000 indien het een schenking voor de eigen woning betreft.

Sinds 1 januari 2017 is er een regeling waarmee de vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Meer informatie over de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning leest u hier.

Voorbeeld familie Jansen
De voordelen voor zowel ouder als kind kunnen het best duidelijk gemaakt worden aan de hand van een voorbeeld. De genoemde rentepercentages zijn indicatief. Kijk op www.nn.nl voor de actuele rentetarieven.

Het echtpaar Jansen beschikt over spaargeld. Hun zoon Peter (27 jr.) wil een woning kopen van € 200.000. Omdat Peter over spaargeld beschikt, kan hij de kosten koper zelf betalen. De bank is bereid hem een annuïtaire lening van € 200.000 te verstrekken. Hij betaalt dan 3,05% rente per jaar bij een rentevast periode van 10 jaar. In die 3,05% zit een renteopslag van 0,4% omdat hij meer leent dan 90% van de marktwaarde van de woning. Peter betaalt in het eerste jaar € 6.100 hypotheekrente en lost € 4.169 af op de lening.

In de opzet van een familiebank ziet dat er als volgt uit. Peters ouders zijn bereid hem € 100.000 te lenen tegen een rente van 4%. Deze rente ligt hoger dan de rente bij de bank. Omdat Peter geen hypothecaire zekerheid geeft, kunnen zijn ouders een hogere rente in rekening brengen. De ouders beloven hem jaarlijks € 2.000 te schenken. Naast de € 100.000 van zijn ouders leent Peter € 100.000 bij de bank. Omdat de lening bij de bank nu lager is dan 90% van de marktwaarde van de woning betaalt hij geen rente-opslag. In deze opzet betaalt Peter jaarlijks € 4.000 aan zijn ouders en € 2.650 aan de bank. In totaal betaalt hij aan rente een bedrag van € 6.650. Omdat de rente aftrekbaar is kost hem dit netto € 4.150. Hij krijgt echter € 2.000 geschonken van zijn ouders. Daardoor bedragen zijn netto rentelasten nog maar € 2.150.
Zou Peter € 200.000 bij de bank geleend hebben dan zou hij jaarlijks € 6.100 hypotheekrente betalen. De opzet van een familiebank levert Peter in het eerste jaar € 1.844 voordeel op.

Netto lasten bij een lening van € 200.000 bij de bank in het eerste jaar:

Peter Jansen Lening € 200.000 Bank
Netto rente (*) € 4.168
Aflossing € 4.169
Schenking n.v.t.
Totale lasten € 8.337
Netto lasten met gebruik van de familiebank:

Peter Jansen Lening € 100.000 Bank Lening € 100.000 Familiebank Totaal
Netto rente (*) € 1.852 € 2.635 € 4.487
Aflossing € 2.223 € 1.783 € 4.006
Schenking € 2.000 € 2.000
Totale lasten € 4.858 € 1.635 € 6.493
(*) Bij de berekening van de netto rente is rekening gehouden met de bijtelling eigenwoningforfait van € 1.500 en renteaftrek tegen 42%.

Let op! Het overzicht geeft uitsluitend het netto voordeel weer in het eerste jaar. Een belangrijk kenmerk van een annuïteitenhypotheek is dat deze stijgende netto lasten heeft. In het jaarlijks te betalen bedrag zit steeds minder rente en steeds meer aflossing. Omdat het kind minder aftrekbare rente betaalt, heeft het minder belastingvoordeel en nemen de netto lasten toe naar mate de looptijd vordert.

Door de schenking ontstaat een win/win-situatie
Het is duidelijk dat Peter een groot deel van het financiële voordeel ontleent aan de schenking van zijn ouders. Die schenking is vrij van schenkbelasting omdat het bedrag onder de jaarlijkse schenkingsvrijstelling valt. De ouders lijken nu de rekening te betalen. Maar schijn bedriegt. Ook voor de ouders is deze opzet voordelig. Normaliter ontvangen zij met de huidige lage rente minder dan 1% rente op hun spaarrekening. In de opzet van de familiebank krijgen ze 4% rente. Omdat ze jaarlijks een schenking doen van € 2.000 is hun rendement per saldo 2%. Zij gaan er in dit voorbeeld dus meer dan 100% op vooruit.

Aandachtspunten bij de familiebank
De familielening
1. De leningsovereenkomst

Ouders en kind doen er goed aan de gemaakte afspraken zorgvuldig op papier te zetten. De Wet IB 2001 eist dat er een contractuele aflossingsverplichting is. Het volstaat niet dat zij mondeling afspraken maken. Een schriftelijk contract is een vereiste.

Als de lening zodanig is vormgegeven dat er sprake is van een bevoordeling van ouder(s) of kind dan zal de fiscus over het voordeel schenkbelasting willen heffen. Dat zal niet de bedoeling zijn. Als de ouder/kind-lening zakelijk is vastgesteld is er geen sprake van een schenking. In een zakelijke ingerichte leningsovereenkomst staan afspraken over:

de hoogte van de rente en de rentevastperiode;
de looptijd van de lening en het aflossingsschema;
te stellen zekerheden
De rente zal markconform moeten zijn. Daarbij wordt rekening gehouden worden met de marktrente, de rentevastperiode en de gestelde zekerheden. Als er geen hypothecaire zekerheid overeengekomen wordt (maar volstaan wordt met een positieve/negatieve hypotheekverklaring), dan lopen de ouders een groter risico. Bij dat verhoogde risico hoort een hogere rentevergoeding. In de uitvoeringspraktijk is overigens goedgekeurd dat een afwijking van 25% van de geldende marktrente wordt toegestaan bij een ouder/kind-lening.

Als er sprake is van een lening die direct opeisbaar is, dan kan dat ongewenste gevolgen hebben. Komen ouders en kind een direct opeisbare lening met een lagere rente dan 6% overeen, dan wordt het verschil met die lagere rente aangemerkt als een schenking. In het voorbeeld van de familie Jansen is een rente van 4% overeengekomen. Zou er sprake zijn van een direct opeisbare lening dan is het verschil (6% - 4%=) 2% een schenking. De ouders worden dan geacht jaarlijks € 2.000 te schenken). In de praktijk wordt de looptijd van de lening op meerdere jaren gesteld zodat er geen sprake is van een direct opeisbare lening.

2. Daadwerkelijk rente betalen

Hypotheekrente is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Dat geldt ook voor de rente die het kind aan de ouders betaalt. Eén van de voorwaarden waaronder de rente aftrekbaar is, is dat het kind de verschuldigde rente daadwerkelijk betaalt. Als het kind al rekening houdt met de te ontvangen schenking en deze al verrekent, dan gaat het mis. Even terug naar het voorbeeld van Peter Jansen. Peter zou op de gedachte kunnen komen slechts € 2.000 (in plaats van € 4.000) aan rente te betalen omdat hij toch € 2.000 geschonken krijgt. Als hij slechts € 2.000 betaalt, dan is slechts € 2.000 aftrekbaar. Peter mist daardoor een deel van de renteaftrek. Het is daarom van belang dat het kind de totale rente giraal betaalt. Daarmee wordt de geldstroom zichtbaar en wordt voorkomen dat een deel van de renteaftrek verloren gaat.
De schenking
1. Het voornemen om te gaan schenken

In de opzet van de familiebank beloven de ouders jaarlijks een schenking te doen ter grootte van een bepaald bedrag. Zij uiten daarbij alleen het voornemen om te gaan schenken. Of die schenking daadwerkelijk gaat plaats vinden zal in de toekomst moeten blijken. Ouders moeten zich om fiscale redenen niet vastleggen. Zouden zij met het kind overeenkomen dat het kind jaarlijks een bepaald bedrag geschonken krijgt, dan ziet de fiscus het totaal van alle toekomstige schenkingen als één schenking. Dat kan er toe leiden dat er direct schenkbelasting verschuldigd is. Uiteraard alleen voor zover de schenkingsvrijstelling wordt overschreden.

2. De hoogte van de schenking

Mogelijk bestaat de verleiding in de fiscale planning optimaal gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen. Voordat geschonken wordt, moet echter heel goed bekeken worden of het geld wel gemist kan worden. Het is immers verstandig bepaalde buffers aan te houden. Voorkomen moet worden dat de schenker te zijner tijd in geldnood komt.

3. Betrek de familie

Als er meerdere kinderen zijn, dan is het verstandig het opzetten familiebank gezamenlijk te bespreken. De meeste ouders willen hun kinderen gelijk behandelen. Zij zullen bij het verstrekken van een lening aan één kind rekening willen houden met het in de toekomst verstrekken van leningen aan andere kinderen.

4. Win gedegen advies in

Het is mogelijk om bij de schenking te bepalen dat deze herroepelijk is. Dit geldt overigens niet voor de schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. Met het doen van een herroepelijke schenking bestaat de mogelijkheid dat het geld kan terugkeren bij de schenker, tenminste als het kind het geld kan terugbetalen. Ook kunnen ouders een uitsluitingsclausule in de schenkingsovereenkomst opnemen. Daarmee wordt voorkomen dat de schenking in een gemeenschap van goederen van het kind valt. Gelet op deze en andere mogelijkheden is het raadzaam u te laten bijstaan door een deskundige. Op het terrein van schenking en de eigen woning is de notaris bij uitstek deskundig.

Wijzigende omstandigheden
Het is goed om van tevoren na te denken over wat er gebeurt als de omstandigheden (in negatieve zin) wijzigen. Denk hierbij aan situaties waarbij het besteedbare inkomen van het kind drastisch daalt, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of faillissement. Maar ook met situaties van echtscheiding en overlijden moet vooraf rekening gehouden worden. Bij overlijden van de langstlevende ouder vererft diens vordering naar de erfgenamen. Als er maar één kind is en dat kind enig erfgenaam is, dan gaat de schuld door vermenging met de vordering teniet. Maar als er meerdere kinderen zijn, dan kunnen broers en/of zussen (een deel) van de vordering van de ouder erven. Meestal is dat geen situatie die op langere termijn gewenst is en wordt er naar gestreefd de lening dan over te sluiten. In de praktijk blijkt dat niet altijd mogelijk. Een dergelijk ongewenste situatie wordt voorkomen als het kind een overlijdensrisicoverzekering sluit op het leven van de ouder(s). Met de uitkering kan het kind de schuld aan de overige erfgenamen voldoen.
Tot slot
Zowel voor de ouder/kind-lening als voor de schenking is geen notariële akte vereist. Maar het is wel raadzaam een deskundige in te schakelen omdat aan de familiebank een aantal fiscale en juridische aspecten kleven. Omdat het om grote geldbedragen gaat ligt het inschakelen van een deskundige dus wel voor de hand.

Bron: NN23-5-2017
Nieuwe actie bij CVS Hypotheken

Brengt u ons in contact met een nieuwe klant, die met onze bemiddeling een nieuwe hypotheek afsluit? Dan krijgt u een waardecheque ter waarde van € 50,-

Brengt u ons een lead aan, dan waarderen wij dat enorm. Om dat te laten blijken overhandigen wij u een waardecheque die u kunt uitgeven bij diverse vakzaken in Veenendaal en Rhenen. Dus geeft u onze naam door aan iemand, laat ons dat weten!25-4-2017
Huizenkopers misleid...

Huizenkopers die een hypotheek met 20 of 30 jaar vaste rente afsluiten, kunnen bedrogen uitkomen als ze gaan verhuizen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Dat geldt vooral voor kopers die een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en een rentevaste periode van 20 of 30 jaar. Als zij na een aantal jaar verhuizen naar een duurder huis dat niet in aanmerking komt voor NHG, kunnen ze de hypotheek met lage rente niet meeverhuizen en moeten ze een nieuwe afsluiten. In dat geval hadden ze dus beter een kortere rentevaste periode kunnen hebben, want daarvan is de rente nog lager.

Helft kiest voor lange rentevaste periode
Door de stijgende huizenprijzen en de gedaalde maximumgrens van de NHG zouden vooral steeds meer starters in deze situatie terecht komen, volgens de VEH. Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer mensen voor een rentevaste periode van 20 of 30 jaar. Volgens de VEH gaat om bijna 50 procent van alle hypotheken die sinds 2015 zijn afgesloten.

Volgens de VEH kunnen hypotheekklanten van ING, Allianz, bijBouwe en Hypotrust Goede Start gedupeerd worden. De vereniging onderzocht de verhuisvoorwaarden van 35 geldverstrekkers.

Uitleg onduidelijk'
Verhuisregelingen zijn vaak onduidelijk, vindt de VEH. "De uitleg van verhuisregelingen is vaak onvindbaar in de voorwaarden, in brochures, op de website van geldverstrekkers en zelfs in de adviessoftware die hypotheekadviseurs gebruiken."

De vereniging eist dan ook dat geldverstrekkers de NHG-beperking voor alle klanten schrappen en wil dat de voorlichting over de verhuisregeling duidelijker wordt. Eerder waarschuwde ook De Hypotheker al voor het lang vastzetten van de hypotheekrente.

BRON: RTL Nieuws18-4-2017
Nieuwbouw kopen?

Wilt u een nieuwbouwwoning kopen, informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden.

4-4-2017
Heeft u al zilverkleurige haren? Dan is de verzilverhypotheek echt iets voor u!

De verzilver Hypotheek is een zogenaamde 'omgedraaide hypotheek'. 
Dit betekent dat je een hypotheeklening aangaat, maar dat hij tijdens de looptijd 
van de lening niet wordt terugbetaalt.
                                                                          


Hoe werkt het?
De te betalen rente wordt maandelijks bijgeschreven bij de lening, waardoor de schuld 
tijdens de looptijd oploopt. De totale schuld wordt pas terugbetaald na de verkoop van 
de woning. Als u de woning permanent heeft verlaten. Of bij eerder overlijden.


Voordelen
De Verzilver Hypotheek biedt een aantal zekerheden:
- U krijgt de garantie dat er, onder gestelde voorwaarden, na verkoop van de woning
geen restschuld ontstaat.
- U blijft eigenaar van de woning, in tegenstelling tot andere produkten en
mogelijkheden waarbij je de overwaarde kunt verzilveren.
- U kunt in de woning blijven wonen, zolang u wilt. De hypotheek kent geen maximale
looptijd.
- U betaalt tijdens de hele looptijd een vast rentepercentage.
- Om verrassingen te voorkomen. U weet dus precies waar u aan toe bent. Niet alleen
nu, maar ook in de toekomst. 
- Tijdens de looptijd betaalt u niets terug. Het terugbetalen gebeurt als u de woning
permanent verlaat of overlijdt. 
- U kunt ervoor kiezen om tot 30% van de overwaarde van de woning te beschermen
voor bijvoorbeeld de erfgenamen. Hierdoor blijft er sprake van overwaarde, ongeacht
de looptijd van de lening.


Overwaarde bescherming
Met behulp van Overwaarde bescherming kan je tot 30% van de overwaarde van de 
woning beschermen. Deze bescherming zorgt ervoor dat bij marktconforme verkoop
van de woning minimaal het gekozen percentage van de overwaarde overblijft. 
Deze bescherming blijft bestaan ongeacht de looptijd van de lening. Een 
geruststellende gedachte!

Waar moet je aan voldoen, om in aanmerking te komen voor de verzilver hypotheek?
- De jongste aanvrager is ouder dan 60 jaar. 
- U bent eigenaar en bewoner van de woning. 
- Eventuele bestaande hypotheekschulden worden eerst terugbetaald. Dat kan
gebeuren uit de Verzilver Hypotheek. Maar ook uit andere middelen.


- Voorwaarden voor de Garantie bij marktconforme verkoop
De woning wordt verkocht tegen een marktconforme prijs. 
De schuld wordt na het permanent verlaten van de woning, door verhuizing of
overlijden, 
binnen 12 maanden terugbetaald. 
De woning wordt goed onderhouden, zodat de waarde in stand blijft. 
De woning is voldoende verzekerd. 

Dit produkt komt eind mei, in een verbeterde versie terug. Dan bent u alvast op de hoogte!

Regelmatig publiceren wij op onze website en op Facebook actuele zaken rondom huizen, hypotheken en kredieten etc. Like onze pagina op Facebook en blijf op de hoogte. Ook hebben wij een weblog deze kunt u als volgt vinden: http://mevrouwdehypotheekadviseur.blogspot.nl

Voor meer informatie en actualiteiten kunt u ook contact opnemen met Christiene Hake – van Schuppen van CVS Hypotheken. Sportweg 20, 3921 DP ELST. Tel.: 0318 – 51 55 55. Of via e-mail op cvs@cvshypotheken.nl. Kijk ook op www.cvshypotheken.nl voor meer informatie op ons vakgebied.
3-4-2017
De tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW vervallen

(KEW =kapitaalverzekering eigen woning, SEW= Spaarverzekering eigen woning, BEW=Beleggersrekening eigen woning)
De overheid heeft bepaald dat vanaf 1 april de tijdklemmen van 15 en 20 jaar voor de Kapitaalverzekering eigen woning (KEW), Spaarrekening eigen woning (SEW) en Beleggingsrecht eigen woning (BEW) vervallen.Wat betekent dit voor u?Mensen met een SEW, KEW of BEW hoeven niet meer minimaal 15 of 20 jaar premie en/of inleg te betalen om de opgebouwde waarde ervan belastingvrij uit te laten keren uit Box 1. Daardoor vervalt de lage vrijstelling van € 36.900. Het maximale bedrag voor een vrijstelling voor KEW, SEW en BEW in Box 1 is voor 2017 € 162.500 per persoon.

Voor mensen met een SEW, KEW of BEW blijft een belangrijke voorwaarde voor belastingvoordeel dat zij de opgebouwde waarde moeten gebruiken voor aflossing op de hypotheek. Alleen dan kunnen ze aanspraak maken op de vrijstelling in Box 1.

Uw advies is belangrijkVervroegde afkoop van een SEW, KEW of BEW is in veel gevallen niet gunstig. Besluit u (na advies) om de verpande SEW, KEW of BEW toch eerder af te kopen? Dan is er na aflossing op de hypotheek vaak een aanpassing van de hypotheek nodig. Die aanpassing kost geld. Vaak geen extreem hoge bedragen maar drie of vier honderd euro kost het maar zo.

Brede Herwaardering Kapitaalverzekering
Op dit moment wordt bekeken of de tijdklemmen ook voor de Brede Herwaardering Kapitaalverzekering gaan vervallen. Dit zijn polissen die zijn afgesloten in de periode tussen 1-1-1992 en 14-9-1999. Zodra hier meer over bekend is, laat ik het uiteraard weten.22-3-2017
Intussen hebben wij ook een blog:

http://mevrouwdehypotheekadviseur.blogspot.nl

7-3-2017
Wordt u ook ambassadeur?

Als u ons aanbeveelt bij bekenden waarderen wij dat zeer. Laat ons gerust weten dat u onze naam bij iemand heeft genoemd. Wij zullen dat niet onbeloond laten.6-3-2017
Financieel Nieuws voor de ZZP-er

Zzp’ers hebben nu meer mogelijkheden om een verantwoorde en betaalbare hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. Voorheen moesten zij 3 jaar actief zijn als zelfstandige, nu kunnen zij met een Inkomensverklaring al na 12 maanden zelfstandigheid NHG krijgen.

In dit artikel is uitgewerkt hoe dit in zijn werk gaat.

Het toetsinkomen: deskundig en onafhankelijk vastgesteld
Heeft de zelfstandige nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan kan het toetsinkomen worden vastgesteld door één van drie daarvoor aangewezen deskundige partijen. Onder andere Overviewz te Barneveld is zo’n partij. Voorwaarde is wel, dat de ZZP-er in de afgelopen 3 jaar geen cliënt is/was aldaar. Deze verklaring kost maximaal € 250,- excl. Btw.

Let op dat een hypotheek voor ondernemers, altijd maatwerk is. Alleen al daarom dient u een specialist in de arm te nemen, om dit traject samen met u te doorlopen. Een adviseur die uitsluitend particulieren bediend volstaat dus niet!

Er loopt momenteel een soort van testfase waar meerdere partijen deelgenoot van zijn, die het gezamenlijk mogelijk maken om (beginnende) ZZP-ers aan een hypotheek te helpen.
Tijdens deze fase kunnen ZZP-ers die pas 1 jaar voor zichzelf werken een hypotheek met NHG aanvragen. Is iemand al 3 jaar of langer zelfstandig, dan voldoet deze aan de reguliere criteria.

Het maximale verstrekking percentage, is net als in reguliere dossiers 101% van de marktwaarde van de woning. Uiteraard kan het inkomen hiervoor te laag zijn, waardoor er minder gefinancierd kan worden. Maar als het inkomen meer dan toereikend blijkt te zijn, dan is de grens 101%. Bijkomende kosten zullen tussen de ca. € 6.200,- en ca. € 7.200,- uitkomen, deze dient de koper zelf te financieren uit spaargeld. Je kunt zowel een woonhuis als een woon-werkpand financieren. Echter moet de laatste categorie wel aan een aantal aanvullende criteria voldoen. Zo mag het werkgedeelte niet groter zijn dan het woondeel. En soms (afhankelijk van de geldverstrekker) ligt de grens van de maximale verstrekking lager dan 101%. Maar ook dat is maatwerk dus per situatie/ geldverstrekker verschillend.

Let wel op, dat de prijsklasse van NHG een maximale grens kent van een koopsom die niet hoger mag zijn dan € 245.000,- vandaar dat je wel een onderpand moet vinden die onder deze kosten grens valt om überhaupt in aanmerking te kunnen komen.

Kortom ben je ZZP-er en nog niet zo lang bezig. Er kunnen dus wel degelijk mogelijkheden zijn. En iedereen mag altijd vrijblijvend een afspraak met mij maken om je persoonlijke situatie door te spreken. En de kosten voor het eerste gesprek neem ik voor mijn rekening.

Regelmatig publiceren wij op onze website en op Facebook actuele zaken rondom huizen, hypotheken en kredieten etc. Like onze pagina op Facebook en blijf op de hoogte. Voor meer informatie en actualiteiten kunt u ook contact opnemen met Christiene Hake – van Schuppen van CVS Hypotheken. Sportweg 20, 3921 DP ELST. Tel.: 0318 – 51 55 55. Of via e-mail op cvs@cvshypotheken.nl. Kijk ook op www.cvshypotheken.nl of op www.cvsfinance.nl voor meer informatie op ons vakgebied.
15-12-2016
Verandering met de startersleningen:

De starterslening voor starters op de koopwoningmarkt blijft in aangepaste vorm bestaan. Dat meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).


Met de starterslening kunnen starters het verschil overbruggen tussen de prijs van hun eerste koophuis en het bedrag dat ze bij de bank kunnen lenen. In de nieuwe vorm blijft de kern van de lening, die dus bovenop de normale hypotheek komt, hetzelfde. De lening is de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om hypotheekrente te behouden. Voor de starterslening gold voor drie jaar een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december van dit jaar.
Combinatielening
Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is nu de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. De combinatielening loopt dus net zoveel op als de starterslening afneemt. Starters houden zo recht op renteaftrek.
De combinatielening valt niet onder de waarborging van het WEW. Mocht de starter het huis met verlies verkopen, betaalt de SVn de openstaande combinatielening terug. De starter krijgt dan geen onverwachte restschuld.
Vereniging: goede zaak
‘De SVn maakt slim gebruik van een mogelijkheid die minister Blok al in 2013 heeft gecreeerd, de zogenoemde Blok-hypotheek’, zegt Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. De vereniging vindt het een goede zaak dat de starterslening op deze manier kan blijven en starters steun kunnen krijgen bij het kopen van een huis.12-12-2016
Wat wijzigt er in 2017:

Aanpassing NHG-grens
De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Voor 2009 was dat ook het geval.


Om de woningmarkt een impuls te geven is de kostengrens in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd naar € 245.000 in 2016.
De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2017 € 245.000. 2016 is de maximale koopsom € 231.132.
De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 247.450 (101% van de marktwaarde).
De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 259.700 (106% van de marktwaarde).21-11-2016
Lees de recensies van onze klanten op Advieskeuze.nl

Wilt u weten, wat ervaringsdeskundigen ofwel onze klanten van ons vinden?

Lees dan de recensies, op advieskeuze. U kunt onderstaande tekst kopiëren in uw browserbalk. Dan komt u op onze pagina met deze recensies. Advieskeuze is van de consumentenbond. Het is een onafhankelijk orgaan!

https://www.advieskeuze.nl/hypotheekadvies/3901eg/cvs-hypotheken-financieringen?ps=DKQAHAIMAAAAJAQqpCNI0YALAAwQBIAFA

21-11-2016
Is de paniek omtrent de rentestijging terecht?

Nieuwsberichten vliegen je om de oren en de paniek in Nederland is er alom. O jee de rente stijgt.
Hadden we nu werkelijk de gedachte, dat de rente nog een jaar op dit extreem lage nivo zou blijven? Ik niet. Wel wil ik er alles aan doen, dat klanten die al in een vergevorderd stadium zijn en een huis gekocht hebben, nog kunnen profiteren van de lage rente.
Maar wat denken de economen? Zij geven aan, dat hoewel de rente vast iets zal stijgen we het komende jaar nog geen torenhoge tarieven hoeven te verwachten.


En dan om de paniek nog wat verder in te dammen, een voorbeeld. Want wat betekent die stijging nu voor je portemonnaie.
Stel je koopt voor het eerst een huis en financiert deze met NHG. Je kiest voor een annuïteiten hypotheek ter hoogte van € 235.000,- en die zet je voor 20 jaar vast.
In de situatie voor de rentestijging kon dat voor 2,27% bij Florius. Dat kostte bruto per maand € 900,68
Het eerste jaar is het rentedeel € 444,54 en het aflossingsdeel van deze maandlast € 456,14 De netto maandlast ligt lager omdat het rentebestanddeel fiscaal aftrekbaar is. Stel je kunt de helft fiscaal aftrekken, dan wordt de netto maandlast € 678,41
In de situatie na de rentestijging is de rente voor 20 jaar vast 2,47% bij Florius.
Dat kost bruto per maand € 924,87 Het eerste jaar is het rentedeel € 483,71 en het aflossingsdeel van deze maandlast € 441,16 De netto maandlast ligt lager omdat het rentebestanddeel fiscaal aftrekbaar is. Stel je kunt de helft fiscaal aftrekken, dan wordt de netto maandlast € 683,02.
Kortom de rente stijgt 0,2% wat betekend dat je netto € 4,61 per maand meer gaat betalen. Natuurlijk is het fijn zo weinig mogelijk te betalen. Maar is die € 4,61 nu de reden om heel snel een huis te kopen en dan misschien € 2.500,- teveel te betalen om snel de deal te sluiten????
Doordat je aflost tijdens de looptijd, wordt de te betalen rente lager. Dit is het aftrekbare bestanddeel. De fiscale aftrek wordt minder, waardoor het verschil ook steeds kleiner zal worden.
Okay, je hebt het verschil wel voor 20 jaar en ik zal er altijd naar streven, om mijn relaties voor zo laag mogelijke maandlasten een hypotheek aan te laten gaan. Maar zeg nou zelf "is dit bedrag nu al die ophef waard?"26-9-2016
3 kamer appartement beschikbaar Veenendaal Centrum

Midden in het bruisende winkelcentrum van Veenendaal komt per 1-10-2016 een 3 kamer appartement beschikbaar.

Het betreft een maisonnette. Op de eerste etage treft u de keuken, badkamer en ruime living. Op de tweede etage zijn twee ruime slaapkamers gesitueerd.

Parkeren kan voor de deur en voor de fietsen is een nabij gelegen berging beschikbaar.22-9-2016
Grootste prijsstijging koopwoningen in 14 jaar

Bestaande koopwoningen waren in augustus 6,0 procent duurder dan in augustus 2015. Dat is de grootste stijging in 14 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.
Prijzen 12 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek zijn de prijzen 12,0 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen juist 12,0 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in augustus 2016 even hoog als in juni 2005.
Bron: Infinance en CBS8-9-2016
10 tips voor starters

Als u een huis gaat kopen, gaat u liever niet over één nacht ijs. Met een goede voorbereiding weet u precies wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Deze 10 tips voor starters op de woningmarkt helpen u op weg.


1. Laat u adviseren door een erkende adviseur
Bespreek uw wensen met een ervaren en Erkend Hypotheek Adviseur voordat u op huizenjacht gaat. Op die manier kunt u gericht op zoek en weet u precies wat de mogelijkheden zijn die passen bij uw persoonlijke wensen en situatie. Bijvoorbeeld in welke prijsklasse u een huis kunt gaan zoeken.

2. Ga na of u 5 jaar in een woning blijft wonen
Koop alleen als u van plan bent om tenminste 5 jaar in de koopwoning te blijven wonen. De aankoop van een woning brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk aan notariskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor een taxatie en een bouwkundige keuring. Het duurt gemiddeld een jaar of 5 voordat u die kosten heeft terugverdiend.

3. Kijk goed naar de offerte- en hypotheekvoorwaarden
Kies niet blindelings voor de goedkoopste hypotheekofferte, maar kijk ook goed naar de offerte- en hypotheekvoorwaarden. Hiermee voorkomt u dat u later voor verassingen komt te staan.

4. Schakel een aankoopmakelaar in
Het is verstandig om bij het kopen van een huis een expert in te schakelen. Een aankoopmakelaar is vaak voordeliger dan u denkt. U kunt een aankoopmakelaar ook inschakelen voor deeldiensten. Bijvoorbeeld dat u wel zelf huizen bezichtigt, maar de onderhandeling uitbesteedt.

5. Kies voor een verhoogde inschrijving bij de notaris
Een hoger bedrag dan uw hypotheeksom registreren bij het kadaster (verhoogde inschrijving) kost u niets. Het voordeel hierbij is als u in de toekomst uw hypotheek wilt verhogen voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan hoeft u niet opnieuw naar de notaris en dat scheelt u weer in de kosten.

6. Neem ontbindende voorwaarden op
Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor u toch liever afziet van de koop van een woning. Ontbindende voorwaarden zijn daarom een belangrijke toevoeging in het koopcontract. Een voorbeeld is het voorbehoud van financiering. Mocht u de financiering onverhoopt niet rond kunnen krijgen met de bank, dan kunt u dankzij het opgenomen voorbehoud van de koop afzien. Zo kunt u onnodige kosten voorkomen.

7. Laat een bouwkundige keuring uitvoeren
Als u een nieuw huis koopt, wilt u natuurlijk niet tegen gebreken aanlopen die hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is een bouwkundige keuring altijd aan te raden. U kunt er een hoop narigheid mee voorkomen.

8. Denk ook aan uw pensioen
Op het moment dat u met pensioen gaat, veranderen uw maandlasten. Het is belangrijk om hier bij het afsluiten van uw hypotheek rekening mee te houden.

9. Bereid uzelf goed voor op het adviesgesprek
Kijk voor tips voor consumenten op de website van de Autoriteit Financiële Markten. U kunt op deze manier goed beslagen ten ijs aan het gesprek deelnemen en gerichte vragen stellen aan uw adviseur.

10. Gebruik de checklist hypotheekgesprek
Controleer ook of het adviesgesprek goed is verlopen. Raadpleeg daarvoor de checklist hypotheekgesprek op de website van de Autoriteit Financiële Markten. Mochten er zaken niet aan bod zijn gekomen waar u nog vragen over heeft, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met uw adviseur.
1-9-2016
Geen 0% leningen meer voor aanschaf auto

Autofinanciers die zijn aangesloten bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voeren per 1 september 2016 een wijziging door in de financieringsproducten die worden aangeboden aan consumenten.

Per deze datum worden geen 0% leningen meer aangeboden aan consumenten.

De wijziging is mede op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen.
0% leningen
Bij autofinancieringen voor consumenten wordt regelmatig gebruik gemaakt van zogenaamde 0% leningen.
De kosten die zijn verbonden aan de financiering van de auto vormen een belangrijk gedeelte van de totale automobiliteitskosten voor de consument. De lage rente kan eraan bijdragen dat de totale kosten voor de consument minder worden. Tegelijkertijd kan een financiering die wordt aangeboden met een rente van 0% het beeld oproepen dat aan de financiering geen verplichtingen zijn verbonden.
Duidelijkheid
De AFM heeft bij de VFN zorgen kenbaar gemaakt over dit beeld. “De geldverstrekker moet de consument goed informeren over de werkelijke kosten van een lening”, aldus Nicole Reijnen, woordvoerder van de AFM. “Aan geld lenen zijn verplichtingen verbonden. Een rentetarief van 0% sluit minder goed aan bij dit gegeven. Daarom is besloten om deze leningen vanaf 1 september 2016 niet meer aan te bieden met 0% rente”, stelt Bert Reitsma, secretaris van de VFN.
Importeurs en dealers kunnen nog steeds een bijdrage leveren aan het beperken van de rentelasten voor de consument in de vorm van een lagere rente. Een rente van 0% zal echter niet meer worden aangeboden.
De aanpassing levert een verdere bijdrage aan het aanbod van verantwoorde financieringsproducten voor de consument. Met de AFM zal worden geëvalueerd hoe de wijziging uitwerkt in de praktijk.

Bron: VFN28-7-2016
Trots op de reviews van onze klanten

https://www.advieskeuze.nl/advies/3901eg/cvs-hypotheken-financieringen

19-7-2016
Lage rente tarieven

Ben even de rente tarieven op mijn website aan het nalopen. Dat stemt me vrolijk! Mensen die een hypotheek met NHG afsluiten en kiezen voor een annuïteitenhypotheek, kunnen tot en met 10 jaar tarieven afsluiten van 1,80% en lager. Maar kies je voor een rente vast periode van 30 jaar vast dan kan dat inmiddels voor 2,75%. Dat geloof je toch bijna niet, en toch is het zo.

6-7-2016
Nieuw appartement in de verhuur

Kijk bij ons huuraanbod voor een nieuw appartementje dat we in de verhuur hebben en per 31-8 beschikbaar is.

9-5-2016
Consument kiest vaker voor lange(re) rentevaste periode

Bij het afsluiten van een nieuwe woninghypotheek bij Nederlandse banken kiezen Nederlandse huishoudens steeds vaker voor een langere rentevaste periode, mogelijk onder meer gedreven door de gedaalde rentestanden, meldt DNB.


Rentevaste periode
In maart 2016 koos de meerderheid van de Nederlandse huishoudens (52%) bij een nieuwe hypotheek, inclusief heronderhandelingen, voor een rentevaste periode tussen de vijf en tien jaar. Een minder grote groep, 20,5 procent, gaf de voorkeur aan een rentevaste periode van langer dan tien jaar. De rest van de nieuwe hypotheken werd afgesloten met een rentevaste periode tot één jaar (15%) of tussen de één en vijf jaar (12,5%).
Vergelijk 2014 en 2015
Over de jaren heen is de rentevaste periode die Nederlandse huishoudens kiezen steeds langer geworden. Niet alleen kozen de Nederlandse huishoudens in 2015 (16%) vaker dan in 2014 (6%) voor een rentevaste periode van langer dan tien jaar, ook het aantal nieuwe woninghypotheken dat werd afgesloten met een rentevaste periode van vijf tot tien jaar is in die periode gegroeid van 39 naar 52 procent.
Eurogebied
Huishoudens in het eurogebied hebben al een langere tijd een voorkeur voor een langere rentevaste periode bij een nieuwe woninghypotheek dan Nederlandse huishoudens. Bijna de helft van de huishoudens in het eurogebied koos in 2015 voor een rentevaste periode van tien jaar of langer (47%). 22 procent had de voorkeur voor een rentevaste periode tussen de vijf en tien jaar. Tien procent opteerde voor een rentevaste periode tussen de één en vijf jaar en 21 procent koos voor een rentevaste periode tot één jaar.
Omvang hypotheken
In maart 2016 bedroeg de omvang van de hypotheken van Nederlandse huishoudens bij Nederlandse banken EUR 517,6 miljard. In diezelfde maand werd bijna EUR 10 miljard aan nieuwe hypotheken verstrekt. De rente op deze nieuwe hypotheken bedroeg gemiddeld 2,69 procent .
Gemiddelde rente
In het eurogebied lag de gemiddelde rente voor een nieuwe woninghypotheek in februari op 2,22 procent, zo’n 55 basispunten lager dan in Nederland (2,77%). Kijkend naar de rente per rentevaste periode is te zien dat Nederland en het eurogebied wat betreft de rente voor een nieuwe woninghypotheek met een langere looptijd, dichter bij elkaar komen te liggen. Waar de rente voor een rentevaste periode van langer dan tien jaar in februari 2014 in het eurogebied nog gemiddeld 1,4 procentpunt lager lag dan in Nederland, is dit verschil in februari 2016 nog 0,8 procentpunt. Net als de voorkeur voor langere rentevaste perioden, komt ook de rente voor langere rentevaste perioden in Nederland steeds dichterbij die in het eurogebied.

Bron: DNB
4-5-2016
VEH: vertrouwen woningmarkt naar nieuw record

De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, steeg in april tot 118 punten.

Dat is 2 punten meer dan in de voorgaande maand en de hoogste stand sinds de introductie 12 jaar geleden.

Aanjager van het positieve consumentsentiment is vooral de lage rentestand.
De Eigen Huis Marktindicator laat deze maand de achtste stijging op rij zien. In december 2012 stond de index nog op een dieptepunt van 51 punten. De afgelopen drie jaar noemen respondenten steeds vaker de lage rente als reden voor hun positieve blik op de markt. De hypotheekrente staat op een historisch laag niveau. Er zijn al aanbieders die een rentetarief onder de 1,9 procent aanbieden voor hypotheken met NHG en waarvan de rente voor 10 jaar vast staat.
“De consumentenverwachting over de renteontwikkeling in de komende 12 maanden wordt de laatste maanden positiever” zegt Maarten Eeke van der Veen, woningmarktspecialist bij Vereniging Eigen Huis. In augustus 2015 verwachtte 46 procent van de consumenten dat de rente verder zou gaan stijgen, in april 2016 voorziet nog maar 23 procent een rentestijging in de komende 12 maanden.

Eerder riep DNB-president Klaas Knot op om voorzichtig om te gaan met de lage rentestand. “Het is belangrijk om ook naar de langere termijn ontwikkelingen te kijken als je een huis koopt of wanneer je je hypotheek oversluit”, zegt van der Veen, “Laat de adviseur bij je hypotheekaanvraag diverse rentescenario’s doorrekenen. Kijk of je de lasten ook nog kunt betalen als de rente flink stijgt, naar bijvoorbeeld 5 of 6 procent. Als je de lage rentestand voor een langere periode vast zet heb je daarmee meer zekerheid over de betaalbaarheid van je woonlasten.”
Over de Eigen Huis Marktindicator
Sinds het begin van de crisis in 2008 is het consumentenvertrouwen op de woningmarkt sterk gedaald (naar een laagste waarde van 51 in december 2012). Daarna is de Eigen Huis Marktindicator in twee jaar tijd flink gestegen (naar een hoogste waarde van 105 in november en december 2014). Het herstel van het consumentenvertrouwen is van groot belang voor de woningmarkt. Het is niet alleen een kwestie van kúnnen kopen, maar vooral ook van wíllen kopen. Als consumenten geen vertrouwen hebben in de ontwikkelingen op de woningmarkt, zullen zij een voorgenomen aankoop van een woning uitstellen of er geheel vanaf zien.
Vereniging Eigen Huis ontwikkelde daarom samen met onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft de Eigen Huis Marktindicator. Deze meet specifiek voor de woningmarkt de stemming onder consumenten en onderscheidt zich hiermee van de algemene consumentenvertrouwensindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Bron: VEH
18-4-2016
Alle rentelooptijden onder de 3%

Of je de hypotheekrente nu 1 jaar of 30 jaar vast wil zetten, in bepaalde situaties kan je al een rente voor 30 jaar vast zetten onder de 3%. Kijk op de hypotheek pagina, naar actuele rente tarieven!

30-3-2016
NHG-GRENS BLIJFT 245.000 EURO

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op 245.000 euro.

29 maart 2016
Hierover heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. In het licht van de gestegen huizenprijzen wordt de verlaging van de kostengrens per 1 juli naar 225.000 euro niet doorgevoerd.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.
Goed nieuws voor huizenkopers
Dat de kostengrens niet daalt, is goed nieuws voor huizenkopers. Zij kunnen voor de aankoop van een woning met een prijs tot 231.132 euro blijven profiteren van de voordelen van een lening met NHG.
De kostengrens werd in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot 350.000 euro om de woningmarkt een impuls te geven. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs weer afgebouwd. De verlaging naar 225.000 euro per 1 juli 2016 was de laatste geplande stap, waarna jaarlijks de kostengrens vastgesteld zou worden op basis van de gemiddelde huizenprijs.
In februari van dit jaar was de gemiddelde huizenprijs volgens het Kadaster 234.830 euro. Dat is hoger dan de maximale prijs van 231.132 euro die bij een kostengrens van 245.000 euro mogelijk is. (Bij een NHG-hypotheek wordt standaard rekening gehouden met bijkomende kosten).
Als de kostengrens naar 225.000euro zou gaan, zou de maximale prijs per 1 juli 212.264 euro zijn geworden. Dat is ruim onder de gemiddelde huizenprijs van februari.
De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017, net als voor 2009 het geval was, jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De nieuwe methodiek wordt opgenomen bij de NHG Voorwaarden & Normen 2017, die in het najaar bekend worden gemaakt.15-3-2016
Nieuwbouwwoning online aankopen

Gebiedsontwikkelaar BPD geeft sinds 10 maart jl. kopers de mogelijkheid online een woning te kopen.

Kopers kunnen dan hun toekomstige woning in een digitaal winkelmandje plaatsen, waarbij ze online een handtekening onder de bijbehorende koopakte plaatsen. De akte van levering gaat vervolgens nog wel via de notaris (fysieke ondertekening akte van levering).
Nieuwe websitestructuur
Om online kopers zo goed mogelijk te informeren, werkt BPD met vernieuwde gebiedswebsites die de nieuwbouwprojecten etaleren. De website geeft het gebied en de ligging weer, biedt inzicht in de bereikbaarheid, de wijken die worden ontwikkeld, de fasering, de planning en stelt kopers in de gelegenheid om contact op te nemen voor vragen. Niet onbelangrijk is de mogelijkheid om plattegronden, brochures en specificaties van woningen in te zien.

Bron: BPD8-3-2016
Persoonlijk Budget Advies

Wilt u een onafhankelijk advies over uw inkomsten en uitgaven?
Of wilt u weten hoeveel u kunt sparen of bezuinigen? Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies laat zien waar uw geld blijft en hoe u het doet in vergelijking met anderen. U ontvangt tips en krijgt zelf de regie over uw geld. -Kopieer de volgende link in uw browserbalk https://service.nibud.nl/pba/#/panel/07-3-2016
De feiten over WOZ-bezwaren

In 2016 wordt weer voor 8,6 miljoen onroerende zaken (waarvan 7,6 miljoen woningen) een WOZ-waarde vastgesteld.Van 98,2 % van de woningen is in 2015 de WOZ-waarde niet bestreden. Tegen de WOZ-waarde van 1,8 % van de woningen is bezwaar gemaakt. Dit meldt de de Waarderingskamer.

Waardepeildatum
Tussen de waardepeildatum 1 januari 2014 en de waardepeildatum 1 januari 2015 is sprake van een landelijk gemiddelde van de woningwaarde gestegen met 1,2%. In de huidige woningmarkt zijn de verschillen tussen marktsegmenten groot.
Marktsegment
De regionale spreiding in waardeontwikkeling is minder groot, zoals blijkt uit het overzicht marktontwikkelingen. Uiteindelijk zal de waarde-ontwikkeling per getaxeerde waarde ook weer afwijken van het gemiddelde in een gemeente en/of het gemiddelde in het desbetreffende marktsegment. Immers door het meer of minder in trek zijn van een bepaalde locatie, het meer en minder "gewild" zijn van een bepaald type woning en afhankelijk van bijvoorbeeld verandering van kwaliteit en onderhoud van de getaxeerde woning kan er sprake zijn van (grote) onderlinge verschillen in waarde-ontwikkeling.

Bron: Waarderingskamer
1-3-2016
19 maart Opendag Financieeladvies

Wij doen op 19 maart mee met de open dag voor financieel advies. Tussen 9.00 en 13.00 uur kunt u met ons een afspraak maken, op ons kantoor op de Sportweg 20 te Elst. Deze afspraak is kosteloos. Bel nu 0318 51 55 55

25-2-2016
Kamervragen over DUO schulden en impact maximale hypotheekverstrekking

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de Kamervragen over "studieschuld als nieuwe restschuld en zieke werknemers als gevolg van schuld". Klijnsma wijst ook op de informatieplicht van aanvragers van een hypotheek.Verlaging DUO schuld niet gelijk aan daling maximale hypotheek
“Door de studieschuld mee te wegen bij de hypotheekverstrekking, doet de kredietverstrekker recht aan het feit dat een studieschuld een maandlast met zich meebrengt, zij het dat die aanmerkelijk lager wordt verondersteld dan die van een commerciële lening.
Voor de aflossing van de studieschuld gelden immers beduidend gunstigere voorwaarden. Dit wordt ook erkend door de Nederlandse Vereniging van Banken en de Autoriteit Financiële Markten, waarmee de regering afspraken heeft gemaakt over hoe studieschulden worden meegewogen.
Bij een consumptief krediet wordt ervan uitgegaan dat 2% van de hoofdsom als maandlast moet worden aangenomen, bij studieleningen onder het oude stelsel is dit 0,75%. Bij studieleningen onder de voorwaarden van het studievoorschot is deze zogeheten wegingsfactor vastgesteld op 0,45%. Dit omdat de leenvoorwaarden onder het studievoorschot aanmerkelijk socialer zijn dan de voorwaarden die onder het oude stelsel werden gehanteerd. Een studieschuld wordt dus niet een op een van de leenruimte afgetrokken, zoals in de vraag wordt verondersteld.”
Overzicht DUO
"Om invulling te geven aan die zorgplicht zijn banken wettelijk verplicht om inzicht te hebben in de financiële positie van de consument. Financiële verplichtingen, zoals lasten verbonden aan kredieten, zijn daar onderdeel van. Daarnaast heeft de aanvrager een informatieplicht. Hij moet de vragen van de hypotheekverstrekker naar waarheid beantwoorden en bewijsstukken overhandigen wanneer de hypotheekverstrekker daar om vraagt. Het is derhalve zeer onverstandig om de studieschuld niet te betrekken bij de aanvraag van de hypotheek gezien deze wettelijke plichten en het belang van verantwoorde kredietverstrekking.
Om te borgen dat de hypotheeklasten nu en in de toekomst betaalbaar blijven, is het voor zowel de consument als de hypotheekverstrekker van belang dat alle uitstaande kredieten bij de hypotheekaanvraag worden meegewogen. Dit geldt ook voor studieschulden. Ter verificatie van de hoogte van de studieschuld en dus als bewijsstuk, kan de oud-student eenvoudigweg een overzicht vanuit mijnDUO uitdraaien."
Bron: Rijksoverheid
19-2-2016
Grootste prijsstijging koopwoningen in bijna 8 jaar

Bestaande koopwoningen waren in januari 4,1 procent duurder dan in januari 2015. Dat is de grootste prijsstijging in bijna 8 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.
Prijzen 7,9 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013


In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 15,3 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 7,9 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in januari 2015 is even hoog als in juni 2004.

Bron: Kadaster / CBS11-1-2016
Prijsonderhandelingen het spannendst voor huizenkopers

Bij het kopen van een huis zijn de prijsonderhandelingen het spannendst. 50% van de huizenkopers geeft aan de prijsonderhandelingen spannend tot zeer spannend te vinden. Ook de onzekerheid over de hypotheek en het gekozen huis grijpt samenwonenden aan. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden onder ruim 1000 samenwoners.


Ouders zijn de belangrijkste adviseurs in het samenwoontraject (47%). Verder zoeken de stellen zelf informatie via internet (35%) of adviseur (26%). Opvallend is dat één op de vijf respondenten aangeeft geen advies in te winnen en alles zelf te doen.
Hypotheekrenteaftrek niet het belangrijkst
Voor onafhankelijk advies gaat 62% van de kopers naar een hypotheekadviseur. Zijn aanbeveling bepaalt vaak de gekozen hypotheekvorm. Net als zekerheid over de vaste lasten op de lange termijn. Slechts 4% van de consumenten noemt de renteaftrek als meest bepalend voor de vorm.
Eefje Seijsener, Productspecialist Hypotheken Nationale-Nederlanden, zegt hierover: “Opvallend dat mensen aangeven dat de renteaftrek niet bepalend is voor de gekozen hypotheekvorm. De adviseur wijst starters waarschijnlijk juist op de vormen die recht geven op renteaftrek, omdat dit financieel voordeel oplevert.”
Kwart kopers gaat voor maximale hypotheek
Slechts een kwart van de kopers gaat voor een maximale hypotheek. Zij verwachten de kosten op de lange termijn te kunnen dragen met het huidige inkomen (40%) of zij verwachten dat hun inkomen de komende jaren nog zal stijgen (39%). Ook zijn kopers bereid de maximale hypotheek af te sluiten voor een droomhuis (16%).
De meeste kopers sluiten echter geen maximale hypotheek af om diverse redenen. Het is onnodig om de gewenste woning te kunnen kopen (57%), of is er in de toekomst een wens om minder te werken (27%). Ook onzekerheid over de inkomsten op de lange termijn speelt bij sommigen een rol (22%).
Starters nemen bijkomende kosten niet op in de hypotheek
Slechts de helft van de kopers neemt de bijkomende kosten, zoals makelaarskosten, hypotheekadvies en notaris- en taxateurskosten, op in de hypotheek. Van de respondenten die advies inwinnen bij een hypotheekadviseur neemt een grotere groep de bijkomende kosten wel op (61%).
Seijsener vervolgt: “Een huis moet niet alleen passen qua wensen, ook de hypotheekmogelijkheden moeten duidelijk zijn. Met de hypotheektoezegging, weet je voor het traject begint wat je maximaal kunt lenen, ook als je de bijkomende kosten wel mee wilt financieren.”

Bron: Nationale-Nederlanden8-1-2016
Hoofdlijnnotitie vereenvoudiging beslagvrije voet

Mensen met schulden hoeven in de toekomst veel minder informatie aan te leveren om de beslagvrije voet vast te stellen. Daardoor lopen zij minder kans om te weinig geld over te houden om van te leven. Dat blijkt uit een hoofdlijnennotitie van staatssecretaris J. Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Het kabinet maakt de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger, waardoor de kans aanzienlijk kleiner wordt dat deze door gebrek aan informatie te laag wordt vastgesteld. Hierdoor houden naar schatting tienduizenden huishoudens nu te weinig geld over om rond te komen en dat is niet goed.
Beslagvrije voet
Wie zijn schulden niet betaalt, kan te maken krijgen met loonbeslag. Bij loonbeslag moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Op dat deel van het inkomen mag geen beslag worden gelegd, omdat het nodig is om van te kunnen leven.
De hoogte van de beslagvrije voet is op dit moment onder meer afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, de hoogte van de huur- en zorgkosten en het recht op toeslagen. In de praktijk gaat het hier regelmatig fout. De berekening is ingewikkeld en ondoorzichtig en het lukt schuldeisers vaak niet om de juiste informatie te verkrijgen. Gevolg: mensen houden te weinig over om van te leven.
Vereenvoudiging
Daarom stuurt Klijnsma nu de hoofdlijnen van een voorstel naar de Kamer om tot een vereenvoudigd systeem voor de berekening van de beslagvrije voet te komen. Het voorgestelde systeem is transparanter, beter uitvoerbaar, en voorziet in een goede balans tussen de belangen van schuldeisers en schuldenaar.
Voor alle mensen van wie het inkomen zo hoog is dat zij geen recht hebben op toeslagen, wordt de beslagvrije voet eenzelfde vast bedrag afhankelijk van de leefsituatie. Daar komt geen ingewikkelde berekening meer aan te pas. De precieze hoogte hiervan volgt in het voorjaar, na verder onderzoek. Het bedrag zal dicht in de buurt liggen van de huidige beslagvrije voet.
Voor wie wel recht heeft op toeslagen, kan de schuldeiser de beslagvrije voet eenvoudig berekenen. Het deel waar geen beslag op mag worden gelegd is voor deze groep mensen een vast bedrag plus een percentage van het netto-inkomen. Door de beslagvrije voet op deze manier vast te stellen, houden mensen met toeslagen niet meer over dan mensen die daar geen recht op hebben.
Tot slot is er dan nog een groep mensen die volgens deze berekening niets zou kunnen aflossen, omdat het inkomen lager is dan de berekende beslagvrije voet. Het kabinet vindt het van belang dat een ieder - hoe beperkt soms ook geprikkeld blijft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom geldt in het voorgestelde nieuwe systeem dat iedereen altijd minimaal een klein percentage van het nettoloon aflost.
De definitieve bedragen en percentages die bij de nieuwe berekening horen volgen in het nieuwe jaar.

Bron: Rijksoverheid


 
     Copyright © 2012 CVS Bezoek ook www.cvsfinance.nl   |   Webdesign by Media Solutions     
         Vind ons leuk op onze Facebookpagina Netwerken op Linkedin Volg ons op Twitter