Sparen en Lenen
1 jaar vast - 1,00% ; 5 jaar vast - 1,20% ; 10 jaar vast - 1,68% ; 15 jaar vast - 2,05% ; 20 jaar vast - 2,23% ; 30 jaar vast - 247,00%

   
3-10-2018
Toegang tot 32 geldverstrekkers

Sinds vandaag kunnen wij u een hypotheek aanbieden, waarbij wij kunnen kiezen uit een assortiment van 32 aanbieders. Vandaag verwelkomen wij Robuust hypotheken.

De belangrijkste pluspunten voor u op een rij:
- Loondienst, flexwerkers en zelfstandigen vanaf 1 jaar mogelijk.
- Variabel inkomen wordt voor 100% meegenomen.
- 10 risicoklassen met automatische risicoklassendaling, zodra de schuld daalt ten opzichte van de marktwaarde.
- Vergoedingsvrij aflossen uit eigen middelen.
- Geen taxatie nodig bij oversluiten onder 90% marktwaarde.27-9-2018
Nieuwe woning te huur

Per 1 november bieden wij aan een nette
twee onder 1 kap woning op de Buurtlaan West 27 te Veenendaal

30-5-2018
Starters opgelet

Nieuw bij cvs hypotheken is Mevrouw de Hypotheekadviseur. Kijk op www.mevrouwdehypotheekadviseur.nl en vraag een hypotheek aan voor € 990,- inclusief advies

24-5-2018
welkom Mevrouw de hypotheekadviseur

Vandaag lanceren wij een nieuw concept naast het reeds bestaande uitgebreide servicepakket van meerdere gesprekken, diverse berekeningen voor starters, doorstromers en oversluiters vanaf het eerste gesprek tot en met jaren nadat ze bij de notaris zijn geweest, is er nu een 'uitgeklede variant. www.mevrouwdehypotheekadviseur.nl

19-2-2018
Misverstanden over aflossingsvrije hypotheken

Heeft u in het verleden een hypotheek afgesloten die voor een deel of wellicht volledig aflossingsvrij is?


Over deze hypotheekvorm is nog wel eens een misverstand. U betaalt over dit leningdeel alleen rente. U lost dus niets af!

Aan het eind van de looptijd moet de hypotheek worden afgelost. Op dit moment doen mensen dat op verschillende wijzen. Ofwel door tussentijds extra aflossingen te doen, aan het eind af te lossen uit spaargeld / erfenis / schenkingen etc of door de hypotheek over te sluiten en met de nieuwe hypotheek de oude af te lossen. Ook is het een optie om de woning (het onderpand) te verkopen en met de opbrengst het aflossingsvrije leningdeel af te lossen.

De rente staat sinds een paar jaar historisch laag. Steeds meer mensen maken hier slim gebruik van door de aflossingsvrije hypotheek (gedeeltelijk) om te zetten naar een aflosvorm waarmee wel gedurende de looptijd wordt afgelost. Door de lagere rente wordt de maandlast soms maar een fractie hoger dan nu het geval is.

Als uw hypotheek ook een aflossingsvrij leningdeel heeft, hoeft u deze niet te veranderen, maar wij willen u graag informeren over de mogelijkheden die er zijn.

Want als u het wilt kunnen we de hypotheek vaak wel veranderen.
Wilt u meer weten? Bel ons op 0318 51 55 55 en maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken en uw situatie door te nemen. Wij willen voorkomen dat u in de toekomst voor een nare verrassing komt te staan.
16-1-2018
Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Onderstaande antwoorden blijven van kracht.

Wanneer is sprake van een vergoeding?
Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?
U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties).

Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?
U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.
Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

Wat is de Kleine-ondernemersregeling?
De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of
minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen. Als u bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als u daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x 0,19
1 x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft u dit BTW-bedrag niet op aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.


Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?
Dat hangt af van de situatie:

Situatie A
U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken2, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

Situatie B
U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking3 (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Waarover ben ik BTW verschuldigd?
Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de

1 Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. U hanteert het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de door u ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de BTW.
2 In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht.
3 Bijvoorbeeld dakpannen met zonnepaneelfunctie.

zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert.
Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.


Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het jaar van aanschaf en installatie van zonnepanelen?
Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie)
Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf, dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf aan u BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).
Opwekvermogen in Wattpiek per jaar
Forfait
0 – 1000
€ 20
1001 – 2000
€ 40
2001 – 3000
€ 60
3001 – 4000
€ 80
4001 – 5000
€ 100
Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.
Verschuldigde BTW: € 60,-
Voorbelasting € 800,-
Terug te ontvangen BTW € 740,-
Situatie B: Geïntegreerde zonnepanelen (komt nu nog bij uitzondering voor).
Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).
Opwekvermogen in Wattpiek per jaar
Forfait
0 – 1000
€ 5
1001 – 2000
€ 10
2001 – 3000
€ 20
3001 – 4000
€ 30
4001 – 5000
€ 40
Deze zonnepanelen hebben echter naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.
Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.
Verschuldigde BTW: € 20,-
1/3 deel van de voorbelasting € 500,-
Terug te ontvangen BTW € 480,-


Wat moet ik doen voor de volgende jaren?
De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van BTW en mag u ook geen BTW in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van BTW die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de BTW voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.


Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?
U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.


De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?
In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.
16-1-2018
Spaarders en beleggers gaan minder belasting betalen in box 3

Het heffingsvrije vermogen in box 3 is verhoogd van € 25.000 naar € 30.000. Voor fiscale partners geldt dan een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van € 60.000. Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente.

De heffing in box 3 zal beter aansluiten bij het gemiddelde werkelijke rendement. Voor het belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017. In 2018 daalt het tarief voor het forfaitaire rendement voor sparen naar 0,36% (2017: 1,63%) en voor beleggen naar 5,38% (2017: 5,39%). De verwachting van de staatssecretaris is dat deze percentages verder zullen dalen in 2019.
Vermogen tussen € 30.000 - € 100.000 (2017) 2,87 % (2018) 2,02 %
Vermogen tussen € 100.000 - € 1.000.000 (2017) 4,60 % (2018) 4,33 %
Vermogen groter dan € 1.000.000 (2017) 5,39 % (2018) 5,38 %11-1-2018
Loopt jouw rentevast periode binnenkort af? Denk eerst na voordat je het aanbod accepteert

Veel mensen zetten zonder erover na te denken klakkeloos hun handtekening onder het nieuwe voorstel van hun geldverstrekker. Je zou denken… de rente is laag, dus waarom zou ik het niet doen?

Omdat overstappen kan lonen! Veel huiseigenaren nemen aan dat een overstap naar een andere aanbieder niet loont, omdat er kosten aan verbonden zijn, maar deze kosten worden vaak snel terugverdiend. Daarnaast zijn er veel concurrerende tarieven van nieuwkomers op de hypotheekmarkt en de toenemende renteopslagen voor aflossingsvrije hypotheken.

Loopt jouw rentevast periode binnenkort af dan adviseren wij je hier met een specialist naar te kijken. Het is altijd de moeite waard aangezien veel mensen momenteel de rente voor lange tijd vastzetten, denk aan 20 jaar rentevast. Dan hoeven wij vast niet uit te leggen, dat € 15,- per maand te veel betalen al snel in de duizenden euro’s loopt. En die wil toch niemand te veel betalen aan de geldverstrekker?!1-1-2018
Wij wensen iedereen een goed en gezond 201821-12-2017
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns.

Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen:


Heffingvrij vermogen en Box 3
Spaarders en beleggers gaan het komende jaar minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.
Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.
Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap
Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders kan het financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. In sommige gevallen krijgen ze hierdoor bijvoorbeeld minder toeslagen. Daarom kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders vanaf 1 januari 2018 aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.
Ouderenkorting
De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2018 versterkt door een verhoging van de ouderenkorting. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting, een korting bij uw belastingaangifte. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2018 wordt het bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 115 verhoogd waardoor deze € 1.418 zal bedragen.
Toeslagen 10%-regeling
Als uw ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. De Belastingdienst berekent het recht op toeslag namelijk aan de hand van uw beide jaarinkomens over een heel jaar. Ook als uw partner halverwege het jaar vertrekt. Om die gevolgen te voorkomen, kunt u vanaf 1 januari 2018 in bepaalde gevallen gebruik maken van de zogenoemde 10%-regeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet het jaarinkomen van de ex-partner minimaal 10 procent hoger zijn geworden. U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de regeling toe te passen.
Verhoging tabaksaccijns
Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + btw).
Btw-tarief voor geneesmiddelen
Er komt een eenduidige en heldere definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. Onder het verlaagde btw-tarief vallen alleen producten, waarvoor een (parallel)handelsvergunning als geneesmiddel of homeopathisch geneesmiddel is afgegeven of die daar expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die niet als geneesmiddel zijn erkend, vallen onder het standaard btw-tarief van 21%. Denk hierbij aan tandpasta, shampoo en zonnebrandmiddelen.
Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling
Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat zij een btw-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen. Ook hebben zij straks recht op btw-aftrek. De maatregel is in september 2016 door het ministerie van Economische Zaken al aangekondigd, zodat de betrokken ondernemers zich hebben kunnen voorbereiden.
Bron: Rijksoverheid
19-12-2017
Moet ik mijn studieschuld melden als ik een hypotheek wil afsluiten?

Ja, u bent wettelijk verplicht om je studieschuld te melden bij je hypotheekverstrekker. Studieschulden staan namelijk niet geregistreerd bij het BKR, zoals leningen bij een bank of roodstaan op je creditcard. Daarom moet u de schuld zelf melden. Op zijn beurt moet ook de hypotheekverstrekker kijken naar uw financiële verplichtingen. Een studieschuld bij DUO valt daar onder. Achterstallige schulden bij DUO, zoals bijvoorbeeld te weinig betaald lesgeld, telt niet mee.


Als u een hypotheek wilt afsluiten, is het belangrijk om niet alleen te weten wat uw inkomsten zijn. Vermeld u uw studieschuld niet, dan wordt er geen rekening mee gehouden bij de berekening van uw maximale maandlasten. Die kunnen dan dus te hoog zijn voor uw situatie. Alleen als u uw studieschuld opgeeft, kan de hypotheekverstrekker een reële berekening maken van de hypotheek die u kunt opbrengen.

Bron: Rijksoverheid18-12-2017
Kamervragen over starters op de huizenmarkt

Minister Ollongren heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen.Vraag 3
Beseft u dat startende huizenkopers het door de stijgende huizenprijzen én de strengere leennormen steeds moeilijker krijgen op de woningmarkt? Deelt u de mening dat markt en kabinetsbeleid hier niet op elkaar aansluiten? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
Het Nibud kijkt vanuit een onafhankelijke rol naar de betaalbaarheid van hypotheken voor huishoudens. Bij het bepalen van de maximale leencapaciteit wordt rekening gehouden met andere financiële verplichtingen van huishoudens, zoals uitgaven voor voedsel en kleding. De omvang van wat mensen kunnen lenen blijft in 2018 voor huishoudens met een inkomen tot ongeveer € 45.000 redelijk stabiel, daarbij gaat het Nibud uit van een verwachte loonstijging van 2,2 procent in 2018.
Ondanks de gelijkblijvende leencapaciteit in 2018, maken grote prijsstijgingen in sommige delen van Nederland de woningmarkt minder betaalbaar en toegankelijk voor bijvoorbeeld starters. De lage rente heeft daarbij wel een positief effect op de maximale leencapaciteit. De afgelopen jaren zijn ook diverse maatregelen genomen om de lokale mogelijkheden om te sturen op de woningvoorraad te vergroten. Daar waar sprake is van schaarste kan door gemeenten via lokale planvorming worden gestuurd op de voorraad en zo de toegankelijkheid voor diverse doelgroepen worden geborgd. Ik blijf in nauw contact met betrokken partijen over hoe op lokaal niveau kan worden gezorgd voor een passende woningvoorraad voor verschillende doelgroepen, zoals starters.

Vraag 4
Deelt u de mening dat het, door het verder verlagen van de LTV-norm (loan-to-value), zoals het kabinet in 2018 van plan is, nog moeilijker wordt om een huis te kopen? Bent u ertoe bereid een streep te zetten door verdere verlaging van de LTV-norm? Zo nee, waarom niet?
De loan-to-value is de afgelopen jaren stapsgewijs afgebouwd en per 1 januari 2018 kan maximaal 100 procent van de woningwaarde worden geleend. De bijkomende kosten van de koop van de eigen woning worden door de koper zelf bekostigd. Zo beschermt de regelgeving de consument tegen financiële risico’s, zoals restschulden, en draagt deze bij aan de financiële stabiliteit op de woningmarkt. Dit is nodig, omdat tijdens de crisis bleek dat het risicovol is om de koopwoningmarkt te betreden met een potentiele restschuld op de woning. In het regeerakkoord is afgesproken om de loan-to-value niet verder te verlagen dan 100 procent.

Bron: Rijksoverheid15-12-2017
Hypotheekrente automatisch lager bij stijgende woningwaarde en/of na aflossen

Door de stijgende huizenprijzen en/of dalende hypotheek schuld, bijvoorbeeld doordat je een annuïteiten hypotheek hebt of doordat je tussentijds extra hebt afgelost, hoor je misschien in een lagere risicoklasse thuis.

Veelal bestaat rente uit een tarief met daarin een risico opgeslagen. Deze opslag zou lager moeten worden naarmate het risico kleiner wordt, dat gebeurt echter vrijwel nooit.

Via ons kan je bij o.a. Obvion en Centraal Beheer een hypotheek afsluiten waarbij de rente wel automatisch verlaagd wordt, waardoor je op de langere termijn geld kan besparen.

Wil je hierover meer informatie? Bel of mail dan naar 0318-515555 of binnendienst@cvshypotheken.nl en maak een vrijblijvende afspraak.12-12-2017
Starters mogen meer lenen voor hypotheek

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat minister Kajsa Ollongren een uitzondering voor starters maakt.

De partijen sturen er op aan om het mogelijk te maken dat starters in 2018 toch iets meer mogen lenen om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te kunnen sluiten, zo meldt het AD.

Starters mogen meer lenen voor hypotheek
Volgens het AD willen de regeringspartijen dat het percentage voor mensen met een NHG-hypotheek op 101 procent blijft zoals in 2017 het geval ook was. Volgens de nieuwe plannen mogen huizenverkopers vanaf 1 januari echter maximaal 100 procent van de waarde van hun nieuwe woning financieren met geleend geld. Bijkomende kosten, waaronder de overdrachtsbelasting en de notariskosten, moeten door de toekomstige kopers geheel zelf worden betaald.

Kind van de rekening
Verschillende organisaties vinden starters de kind van de rekening omdat het voor deze groep steeds lastiger wordt om een hypotheek af te kunnen sluiten. Vanuit de woningmarkt is heel verdeeld gereageerd op het nieuwe regeerakkoord. De Hypotheker gaf in oktober aan teleurgesteld te zijn over het nieuwe akkoord en vindt het een gemiste kans dat het nieuwe kabinet geen maatregelen heeft getroffen om de instroom van starters op de woningmarkt te stimuleren.

Organisaties als De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Vereniging Eigen Huis (VEH) als VBO Makelaar het afgelopen half jaar in de politieke velden gelobbyd om de startersproblematiek in de woningmarkt integraal aan te pakken. Midden september presenteerden 19 marktpartijen, waaronder NVM en VBO Makelaar, hun position papers aan de Tweede Kamer waarin zij hun visies aandroegen om de problemen die starters in de huidige druk op de woningmarkt aan te pakken. Het credo bleek: bouwen, bouwen, bouwen.

Bron: amweb11-9-2017
Familie Bank

Het komt steeds vaker voor dat kinderen geld lenen bij hun ouders voor de aankoop van een woning. Deze stijging is goed te verklaren. Dat heeft er mee te maken dat een dergelijke lening voor beide partijen voordelig is. Hierna zetten wij de voor- en nadelen op een rijtje.

Wat is een familiebank?
De financiering van een woning vindt meestal plaats door het nemen van een lening bij een professionele geldverstrekker (bank of verzekeraar). Als de ouders echter over voldoende vrij beschikbaar spaargeld beschikken, dan zouden zij een deel van de lening kunnen verstrekken. In de opzet van de familiebank loopt een deel van de lening bij de bank en het andere deel bij de ouders. Dat kan leiden tot besparing van rentekosten. Daarnaast kan slim gebruik gemaakt worden van de schenkingsvrijstellingen.

Hoeveel mag je lenen?
In de zoektocht naar een geschikte woning, loopt iemand al snel tegen de vraag aan hoeveel er geleend mag worden. Hoeveel iemand mag lenen is afhankelijk van zijn of haar inkomen en van de waarde van de woning. Op grond van de 'Tijdelijke regeling hypothecair krediet' moet een geldverstrekker bij bepaling van de maximale hypotheek rekening houden met twee grenzen. De laagste van deze twee grenzen bepaalt de maximale hypotheek:

Inkomensnormen (Loan-To-Income, LTI): de hoogte van de lening is afhankelijk van het inkomen;
Marktwaarde van de woning (Loan-to-value, LTV). Een bank mag in 2017 – in beginsel – maximaal 101% van de waarde van de woning financieren. In 2018 daalt de LTV naar 100%.
Spaargeld
Bij het kopen van een woning krijg je als koper te maken met extra kosten. Denk daarbij aan overdrachtsbelasting (2%), makelaars-, advies- en notariskosten. Aangezien deze bijkomende kosten doorgaans zo'n 6% bedragen en je maximaal 101% kan lenen, zal de koper over eigen spaargeld moeten beschikken om deze kosten te kunnen betalen.

Hogere rente bij tophypotheek
Als je een betrekkelijk laag bedrag leent, dan heeft de bank meer zekerheid dat de lening volledig wordt afgelost. Bij een hypotheek van 101% van de waarde van de woning ('tophypotheek') is dat maar de vraag. Niet alleen kan de waardeontwikkeling van de woning tegen vallen. Er zijn meer risico's waarbij een tophypotheek extra risicovol is. Denk daarbij aan het risico van arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. De kans is dan groter dat er betalingsproblemen ontstaan. Vandaar dat banken bij een tophypotheek een rente-opslag (of risico-opslag) rekenen. Op een tophypotheek bij een bank is dus een hogere rente verschuldigd. Deze hogere rente wordt doorgaans berekend over het volledige hypotheekbedrag.

De voordelen van de familiebank
Het kan slim zijn om niet alles te lenen bij een bank maar een deel te lenen bij de familie. De bank hoeft dan geen rente-opslag toe te passen. Natuurlijk moeten ouders wel over voldoende vrij vermogen beschikken om deze lening te kunnen verstrekken. Een dergelijke opzet kent naast financiële ook fiscale aspecten. De schenkingsvrijstelling van ouders naar kinderen kan benut worden. Daarnaast is de rente die het kind betaalt in box 1 aftrekbaar terwijl de vordering van de ouders in box 3 belast is. Dat kan een tariefsvoordeel opleveren.
Het is overigens niet zo dat er met de familiebank-constructie een hoger bedrag geleend kan worden. Een bank zal bij de vaststelling van de maximale lening rekening moeten houden met de lening bij de ouders.

Voordelen voor het kind
De rente die de koper betaalt op een lening die is afgesloten voor de aankoop van een woning is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Wilt u meer lezen over de fiscale aspecten rondom de eigen woning klik dan hier. Voor de renteaftrek maakt het niet uit of het geld geleend is van een bank of van de ouders. In beide gevallen is de door het kind betaalde rente aftrekbaar. Als de lening bij de bank geen tophypotheek is, wordt er geen rente-opslag in rekening gebracht. Het kind is dan voordeliger uit.
Voordelen voor de ouder
Een ouder met een vermogen (sparen/beleggen) van meer dan € 25.000 (bedrag 2017) , betaalt jaarlijks belasting over zijn vermogen boven dit bedrag. Dit is de zogeheten 'vermogensrendementsheffing' in box 3. Vanwege de lage rentestand blijft er van de ontvangen rente weinig of niets over en het kan zelfs zo zijn dat de ouder op zijn vermogen inteert. Dan kan het voordelig zijn om het geld uit te lenen tegen een hogere rente. Die rente moet dan wel marktconform zijn anders zal de fiscus een schenking constateren.
De schenkingsvrijstellingen
Bij het inrichten van de familiebank kan gebruik gemaakt worden van de schenkingsvrijstellingen voor schenkingen van ouders naar kinderen. Welke vrijstellingen zijn er? De wet kent in 2017 verschillende schenkingsvrijstellingen:

1. de vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen. Ouders mogen per kalenderjaar een bedrag van maximaal € 5.320 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan eenmalig in een kalenderjaar worden verhoogd voor een schenking van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar: maximaal € 25.526. In plaats van maximaal € 25.526 geldt een maximum van € 53.176 als het kind het geld gebruikt om een dure studie te betalen. Gebruikt het kind de schenking voor de eigen woning, dan geldt in plaats van € 25.526 een vrijstelling van € 100.000;

2. de algemene vrijstelling van € 2.129 per jaar die geldt ongeacht de relatie met de schenker. Deze vrijstelling kan voor iemand tussen de 18 en 40 jaar voor één kalenderjaar worden verhoogd tot € 100.000 indien het een schenking voor de eigen woning betreft.

Sinds 1 januari 2017 is er een regeling waarmee de vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Meer informatie over de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning leest u hier.

Voorbeeld familie Jansen
De voordelen voor zowel ouder als kind kunnen het best duidelijk gemaakt worden aan de hand van een voorbeeld. De genoemde rentepercentages zijn indicatief. Kijk op www.nn.nl voor de actuele rentetarieven.

Het echtpaar Jansen beschikt over spaargeld. Hun zoon Peter (27 jr.) wil een woning kopen van € 200.000. Omdat Peter over spaargeld beschikt, kan hij de kosten koper zelf betalen. De bank is bereid hem een annuïtaire lening van € 200.000 te verstrekken. Hij betaalt dan 3,05% rente per jaar bij een rentevast periode van 10 jaar. In die 3,05% zit een renteopslag van 0,4% omdat hij meer leent dan 90% van de marktwaarde van de woning. Peter betaalt in het eerste jaar € 6.100 hypotheekrente en lost € 4.169 af op de lening.

In de opzet van een familiebank ziet dat er als volgt uit. Peters ouders zijn bereid hem € 100.000 te lenen tegen een rente van 4%. Deze rente ligt hoger dan de rente bij de bank. Omdat Peter geen hypothecaire zekerheid geeft, kunnen zijn ouders een hogere rente in rekening brengen. De ouders beloven hem jaarlijks € 2.000 te schenken. Naast de € 100.000 van zijn ouders leent Peter € 100.000 bij de bank. Omdat de lening bij de bank nu lager is dan 90% van de marktwaarde van de woning betaalt hij geen rente-opslag. In deze opzet betaalt Peter jaarlijks € 4.000 aan zijn ouders en € 2.650 aan de bank. In totaal betaalt hij aan rente een bedrag van € 6.650. Omdat de rente aftrekbaar is kost hem dit netto € 4.150. Hij krijgt echter € 2.000 geschonken van zijn ouders. Daardoor bedragen zijn netto rentelasten nog maar € 2.150.
Zou Peter € 200.000 bij de bank geleend hebben dan zou hij jaarlijks € 6.100 hypotheekrente betalen. De opzet van een familiebank levert Peter in het eerste jaar € 1.844 voordeel op.

Netto lasten bij een lening van € 200.000 bij de bank in het eerste jaar:

Peter Jansen Lening € 200.000 Bank
Netto rente (*) € 4.168
Aflossing € 4.169
Schenking n.v.t.
Totale lasten € 8.337
Netto lasten met gebruik van de familiebank:

Peter Jansen Lening € 100.000 Bank Lening € 100.000 Familiebank Totaal
Netto rente (*) € 1.852 € 2.635 € 4.487
Aflossing € 2.223 € 1.783 € 4.006
Schenking € 2.000 € 2.000
Totale lasten € 4.858 € 1.635 € 6.493
(*) Bij de berekening van de netto rente is rekening gehouden met de bijtelling eigenwoningforfait van € 1.500 en renteaftrek tegen 42%.

Let op! Het overzicht geeft uitsluitend het netto voordeel weer in het eerste jaar. Een belangrijk kenmerk van een annuïteitenhypotheek is dat deze stijgende netto lasten heeft. In het jaarlijks te betalen bedrag zit steeds minder rente en steeds meer aflossing. Omdat het kind minder aftrekbare rente betaalt, heeft het minder belastingvoordeel en nemen de netto lasten toe naar mate de looptijd vordert.

Door de schenking ontstaat een win/win-situatie
Het is duidelijk dat Peter een groot deel van het financiële voordeel ontleent aan de schenking van zijn ouders. Die schenking is vrij van schenkbelasting omdat het bedrag onder de jaarlijkse schenkingsvrijstelling valt. De ouders lijken nu de rekening te betalen. Maar schijn bedriegt. Ook voor de ouders is deze opzet voordelig. Normaliter ontvangen zij met de huidige lage rente minder dan 1% rente op hun spaarrekening. In de opzet van de familiebank krijgen ze 4% rente. Omdat ze jaarlijks een schenking doen van € 2.000 is hun rendement per saldo 2%. Zij gaan er in dit voorbeeld dus meer dan 100% op vooruit.

Aandachtspunten bij de familiebank
De familielening
1. De leningsovereenkomst

Ouders en kind doen er goed aan de gemaakte afspraken zorgvuldig op papier te zetten. De Wet IB 2001 eist dat er een contractuele aflossingsverplichting is. Het volstaat niet dat zij mondeling afspraken maken. Een schriftelijk contract is een vereiste.

Als de lening zodanig is vormgegeven dat er sprake is van een bevoordeling van ouder(s) of kind dan zal de fiscus over het voordeel schenkbelasting willen heffen. Dat zal niet de bedoeling zijn. Als de ouder/kind-lening zakelijk is vastgesteld is er geen sprake van een schenking. In een zakelijke ingerichte leningsovereenkomst staan afspraken over:

de hoogte van de rente en de rentevastperiode;
de looptijd van de lening en het aflossingsschema;
te stellen zekerheden
De rente zal markconform moeten zijn. Daarbij wordt rekening gehouden worden met de marktrente, de rentevastperiode en de gestelde zekerheden. Als er geen hypothecaire zekerheid overeengekomen wordt (maar volstaan wordt met een positieve/negatieve hypotheekverklaring), dan lopen de ouders een groter risico. Bij dat verhoogde risico hoort een hogere rentevergoeding. In de uitvoeringspraktijk is overigens goedgekeurd dat een afwijking van 25% van de geldende marktrente wordt toegestaan bij een ouder/kind-lening.

Als er sprake is van een lening die direct opeisbaar is, dan kan dat ongewenste gevolgen hebben. Komen ouders en kind een direct opeisbare lening met een lagere rente dan 6% overeen, dan wordt het verschil met die lagere rente aangemerkt als een schenking. In het voorbeeld van de familie Jansen is een rente van 4% overeengekomen. Zou er sprake zijn van een direct opeisbare lening dan is het verschil (6% - 4%=) 2% een schenking. De ouders worden dan geacht jaarlijks € 2.000 te schenken). In de praktijk wordt de looptijd van de lening op meerdere jaren gesteld zodat er geen sprake is van een direct opeisbare lening.

2. Daadwerkelijk rente betalen

Hypotheekrente is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Dat geldt ook voor de rente die het kind aan de ouders betaalt. Eén van de voorwaarden waaronder de rente aftrekbaar is, is dat het kind de verschuldigde rente daadwerkelijk betaalt. Als het kind al rekening houdt met de te ontvangen schenking en deze al verrekent, dan gaat het mis. Even terug naar het voorbeeld van Peter Jansen. Peter zou op de gedachte kunnen komen slechts € 2.000 (in plaats van € 4.000) aan rente te betalen omdat hij toch € 2.000 geschonken krijgt. Als hij slechts € 2.000 betaalt, dan is slechts € 2.000 aftrekbaar. Peter mist daardoor een deel van de renteaftrek. Het is daarom van belang dat het kind de totale rente giraal betaalt. Daarmee wordt de geldstroom zichtbaar en wordt voorkomen dat een deel van de renteaftrek verloren gaat.
De schenking
1. Het voornemen om te gaan schenken

In de opzet van de familiebank beloven de ouders jaarlijks een schenking te doen ter grootte van een bepaald bedrag. Zij uiten daarbij alleen het voornemen om te gaan schenken. Of die schenking daadwerkelijk gaat plaats vinden zal in de toekomst moeten blijken. Ouders moeten zich om fiscale redenen niet vastleggen. Zouden zij met het kind overeenkomen dat het kind jaarlijks een bepaald bedrag geschonken krijgt, dan ziet de fiscus het totaal van alle toekomstige schenkingen als één schenking. Dat kan er toe leiden dat er direct schenkbelasting verschuldigd is. Uiteraard alleen voor zover de schenkingsvrijstelling wordt overschreden.

2. De hoogte van de schenking

Mogelijk bestaat de verleiding in de fiscale planning optimaal gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen. Voordat geschonken wordt, moet echter heel goed bekeken worden of het geld wel gemist kan worden. Het is immers verstandig bepaalde buffers aan te houden. Voorkomen moet worden dat de schenker te zijner tijd in geldnood komt.

3. Betrek de familie

Als er meerdere kinderen zijn, dan is het verstandig het opzetten familiebank gezamenlijk te bespreken. De meeste ouders willen hun kinderen gelijk behandelen. Zij zullen bij het verstrekken van een lening aan één kind rekening willen houden met het in de toekomst verstrekken van leningen aan andere kinderen.

4. Win gedegen advies in

Het is mogelijk om bij de schenking te bepalen dat deze herroepelijk is. Dit geldt overigens niet voor de schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. Met het doen van een herroepelijke schenking bestaat de mogelijkheid dat het geld kan terugkeren bij de schenker, tenminste als het kind het geld kan terugbetalen. Ook kunnen ouders een uitsluitingsclausule in de schenkingsovereenkomst opnemen. Daarmee wordt voorkomen dat de schenking in een gemeenschap van goederen van het kind valt. Gelet op deze en andere mogelijkheden is het raadzaam u te laten bijstaan door een deskundige. Op het terrein van schenking en de eigen woning is de notaris bij uitstek deskundig.

Wijzigende omstandigheden
Het is goed om van tevoren na te denken over wat er gebeurt als de omstandigheden (in negatieve zin) wijzigen. Denk hierbij aan situaties waarbij het besteedbare inkomen van het kind drastisch daalt, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of faillissement. Maar ook met situaties van echtscheiding en overlijden moet vooraf rekening gehouden worden. Bij overlijden van de langstlevende ouder vererft diens vordering naar de erfgenamen. Als er maar één kind is en dat kind enig erfgenaam is, dan gaat de schuld door vermenging met de vordering teniet. Maar als er meerdere kinderen zijn, dan kunnen broers en/of zussen (een deel) van de vordering van de ouder erven. Meestal is dat geen situatie die op langere termijn gewenst is en wordt er naar gestreefd de lening dan over te sluiten. In de praktijk blijkt dat niet altijd mogelijk. Een dergelijk ongewenste situatie wordt voorkomen als het kind een overlijdensrisicoverzekering sluit op het leven van de ouder(s). Met de uitkering kan het kind de schuld aan de overige erfgenamen voldoen.
Tot slot
Zowel voor de ouder/kind-lening als voor de schenking is geen notariële akte vereist. Maar het is wel raadzaam een deskundige in te schakelen omdat aan de familiebank een aantal fiscale en juridische aspecten kleven. Omdat het om grote geldbedragen gaat ligt het inschakelen van een deskundige dus wel voor de hand.

Bron: NN23-5-2017
Nieuwe actie bij CVS Hypotheken

Brengt u ons in contact met een nieuwe klant, die met onze bemiddeling een nieuwe hypotheek afsluit? Dan krijgt u een waardecheque ter waarde van € 50,-

Brengt u ons een lead aan, dan waarderen wij dat enorm. Om dat te laten blijken overhandigen wij u een waardecheque die u kunt uitgeven bij diverse vakzaken in Veenendaal en Rhenen. Dus geeft u onze naam door aan iemand, laat ons dat weten!25-4-2017
Huizenkopers misleid...

Huizenkopers die een hypotheek met 20 of 30 jaar vaste rente afsluiten, kunnen bedrogen uitkomen als ze gaan verhuizen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Dat geldt vooral voor kopers die een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en een rentevaste periode van 20 of 30 jaar. Als zij na een aantal jaar verhuizen naar een duurder huis dat niet in aanmerking komt voor NHG, kunnen ze de hypotheek met lage rente niet meeverhuizen en moeten ze een nieuwe afsluiten. In dat geval hadden ze dus beter een kortere rentevaste periode kunnen hebben, want daarvan is de rente nog lager.

Helft kiest voor lange rentevaste periode
Door de stijgende huizenprijzen en de gedaalde maximumgrens van de NHG zouden vooral steeds meer starters in deze situatie terecht komen, volgens de VEH. Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer mensen voor een rentevaste periode van 20 of 30 jaar. Volgens de VEH gaat om bijna 50 procent van alle hypotheken die sinds 2015 zijn afgesloten.

Volgens de VEH kunnen hypotheekklanten van ING, Allianz, bijBouwe en Hypotrust Goede Start gedupeerd worden. De vereniging onderzocht de verhuisvoorwaarden van 35 geldverstrekkers.

Uitleg onduidelijk'
Verhuisregelingen zijn vaak onduidelijk, vindt de VEH. "De uitleg van verhuisregelingen is vaak onvindbaar in de voorwaarden, in brochures, op de website van geldverstrekkers en zelfs in de adviessoftware die hypotheekadviseurs gebruiken."

De vereniging eist dan ook dat geldverstrekkers de NHG-beperking voor alle klanten schrappen en wil dat de voorlichting over de verhuisregeling duidelijker wordt. Eerder waarschuwde ook De Hypotheker al voor het lang vastzetten van de hypotheekrente.

BRON: RTL Nieuws18-4-2017
Nieuwbouw kopen?

Wilt u een nieuwbouwwoning kopen, informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden.

4-4-2017
Heeft u al zilverkleurige haren? Dan is de verzilverhypotheek echt iets voor u!

De verzilver Hypotheek is een zogenaamde 'omgedraaide hypotheek'. 
Dit betekent dat je een hypotheeklening aangaat, maar dat hij tijdens de looptijd 
van de lening niet wordt terugbetaalt.
                                                                          


Hoe werkt het?
De te betalen rente wordt maandelijks bijgeschreven bij de lening, waardoor de schuld 
tijdens de looptijd oploopt. De totale schuld wordt pas terugbetaald na de verkoop van 
de woning. Als u de woning permanent heeft verlaten. Of bij eerder overlijden.


Voordelen
De Verzilver Hypotheek biedt een aantal zekerheden:
- U krijgt de garantie dat er, onder gestelde voorwaarden, na verkoop van de woning
geen restschuld ontstaat.
- U blijft eigenaar van de woning, in tegenstelling tot andere produkten en
mogelijkheden waarbij je de overwaarde kunt verzilveren.
- U kunt in de woning blijven wonen, zolang u wilt. De hypotheek kent geen maximale
looptijd.
- U betaalt tijdens de hele looptijd een vast rentepercentage.
- Om verrassingen te voorkomen. U weet dus precies waar u aan toe bent. Niet alleen
nu, maar ook in de toekomst. 
- Tijdens de looptijd betaalt u niets terug. Het terugbetalen gebeurt als u de woning
permanent verlaat of overlijdt. 
- U kunt ervoor kiezen om tot 30% van de overwaarde van de woning te beschermen
voor bijvoorbeeld de erfgenamen. Hierdoor blijft er sprake van overwaarde, ongeacht
de looptijd van de lening.


Overwaarde bescherming
Met behulp van Overwaarde bescherming kan je tot 30% van de overwaarde van de 
woning beschermen. Deze bescherming zorgt ervoor dat bij marktconforme verkoop
van de woning minimaal het gekozen percentage van de overwaarde overblijft. 
Deze bescherming blijft bestaan ongeacht de looptijd van de lening. Een 
geruststellende gedachte!

Waar moet je aan voldoen, om in aanmerking te komen voor de verzilver hypotheek?
- De jongste aanvrager is ouder dan 60 jaar. 
- U bent eigenaar en bewoner van de woning. 
- Eventuele bestaande hypotheekschulden worden eerst terugbetaald. Dat kan
gebeuren uit de Verzilver Hypotheek. Maar ook uit andere middelen.


- Voorwaarden voor de Garantie bij marktconforme verkoop
De woning wordt verkocht tegen een marktconforme prijs. 
De schuld wordt na het permanent verlaten van de woning, door verhuizing of
overlijden, 
binnen 12 maanden terugbetaald. 
De woning wordt goed onderhouden, zodat de waarde in stand blijft. 
De woning is voldoende verzekerd. 

Dit produkt komt eind mei, in een verbeterde versie terug. Dan bent u alvast op de hoogte!

Regelmatig publiceren wij op onze website en op Facebook actuele zaken rondom huizen, hypotheken en kredieten etc. Like onze pagina op Facebook en blijf op de hoogte. Ook hebben wij een weblog deze kunt u als volgt vinden: http://mevrouwdehypotheekadviseur.blogspot.nl

Voor meer informatie en actualiteiten kunt u ook contact opnemen met Christiene Hake – van Schuppen van CVS Hypotheken. Sportweg 20, 3921 DP ELST. Tel.: 0318 – 51 55 55. Of via e-mail op cvs@cvshypotheken.nl. Kijk ook op www.cvshypotheken.nl voor meer informatie op ons vakgebied.
3-4-2017
De tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW vervallen

(KEW =kapitaalverzekering eigen woning, SEW= Spaarverzekering eigen woning, BEW=Beleggersrekening eigen woning)
De overheid heeft bepaald dat vanaf 1 april de tijdklemmen van 15 en 20 jaar voor de Kapitaalverzekering eigen woning (KEW), Spaarrekening eigen woning (SEW) en Beleggingsrecht eigen woning (BEW) vervallen.Wat betekent dit voor u?Mensen met een SEW, KEW of BEW hoeven niet meer minimaal 15 of 20 jaar premie en/of inleg te betalen om de opgebouwde waarde ervan belastingvrij uit te laten keren uit Box 1. Daardoor vervalt de lage vrijstelling van € 36.900. Het maximale bedrag voor een vrijstelling voor KEW, SEW en BEW in Box 1 is voor 2017 € 162.500 per persoon.

Voor mensen met een SEW, KEW of BEW blijft een belangrijke voorwaarde voor belastingvoordeel dat zij de opgebouwde waarde moeten gebruiken voor aflossing op de hypotheek. Alleen dan kunnen ze aanspraak maken op de vrijstelling in Box 1.

Uw advies is belangrijkVervroegde afkoop van een SEW, KEW of BEW is in veel gevallen niet gunstig. Besluit u (na advies) om de verpande SEW, KEW of BEW toch eerder af te kopen? Dan is er na aflossing op de hypotheek vaak een aanpassing van de hypotheek nodig. Die aanpassing kost geld. Vaak geen extreem hoge bedragen maar drie of vier honderd euro kost het maar zo.

Brede Herwaardering Kapitaalverzekering
Op dit moment wordt bekeken of de tijdklemmen ook voor de Brede Herwaardering Kapitaalverzekering gaan vervallen. Dit zijn polissen die zijn afgesloten in de periode tussen 1-1-1992 en 14-9-1999. Zodra hier meer over bekend is, laat ik het uiteraard weten.22-3-2017
Intussen hebben wij ook een blog:

http://mevrouwdehypotheekadviseur.blogspot.nl

7-3-2017
Wordt u ook ambassadeur?

Als u ons aanbeveelt bij bekenden waarderen wij dat zeer. Laat ons gerust weten dat u onze naam bij iemand heeft genoemd. Wij zullen dat niet onbeloond laten.6-3-2017
Financieel Nieuws voor de ZZP-er

Zzp’ers hebben nu meer mogelijkheden om een verantwoorde en betaalbare hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. Voorheen moesten zij 3 jaar actief zijn als zelfstandige, nu kunnen zij met een Inkomensverklaring al na 12 maanden zelfstandigheid NHG krijgen.

In dit artikel is uitgewerkt hoe dit in zijn werk gaat.

Het toetsinkomen: deskundig en onafhankelijk vastgesteld
Heeft de zelfstandige nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan kan het toetsinkomen worden vastgesteld door één van drie daarvoor aangewezen deskundige partijen. Onder andere Overviewz te Barneveld is zo’n partij. Voorwaarde is wel, dat de ZZP-er in de afgelopen 3 jaar geen cliënt is/was aldaar. Deze verklaring kost maximaal € 250,- excl. Btw.

Let op dat een hypotheek voor ondernemers, altijd maatwerk is. Alleen al daarom dient u een specialist in de arm te nemen, om dit traject samen met u te doorlopen. Een adviseur die uitsluitend particulieren bediend volstaat dus niet!

Er loopt momenteel een soort van testfase waar meerdere partijen deelgenoot van zijn, die het gezamenlijk mogelijk maken om (beginnende) ZZP-ers aan een hypotheek te helpen.
Tijdens deze fase kunnen ZZP-ers die pas 1 jaar voor zichzelf werken een hypotheek met NHG aanvragen. Is iemand al 3 jaar of langer zelfstandig, dan voldoet deze aan de reguliere criteria.

Het maximale verstrekking percentage, is net als in reguliere dossiers 101% van de marktwaarde van de woning. Uiteraard kan het inkomen hiervoor te laag zijn, waardoor er minder gefinancierd kan worden. Maar als het inkomen meer dan toereikend blijkt te zijn, dan is de grens 101%. Bijkomende kosten zullen tussen de ca. € 6.200,- en ca. € 7.200,- uitkomen, deze dient de koper zelf te financieren uit spaargeld. Je kunt zowel een woonhuis als een woon-werkpand financieren. Echter moet de laatste categorie wel aan een aantal aanvullende criteria voldoen. Zo mag het werkgedeelte niet groter zijn dan het woondeel. En soms (afhankelijk van de geldverstrekker) ligt de grens van de maximale verstrekking lager dan 101%. Maar ook dat is maatwerk dus per situatie/ geldverstrekker verschillend.

Let wel op, dat de prijsklasse van NHG een maximale grens kent van een koopsom die niet hoger mag zijn dan € 245.000,- vandaar dat je wel een onderpand moet vinden die onder deze kosten grens valt om überhaupt in aanmerking te kunnen komen.

Kortom ben je ZZP-er en nog niet zo lang bezig. Er kunnen dus wel degelijk mogelijkheden zijn. En iedereen mag altijd vrijblijvend een afspraak met mij maken om je persoonlijke situatie door te spreken. En de kosten voor het eerste gesprek neem ik voor mijn rekening.

Regelmatig publiceren wij op onze website en op Facebook actuele zaken rondom huizen, hypotheken en kredieten etc. Like onze pagina op Facebook en blijf op de hoogte. Voor meer informatie en actualiteiten kunt u ook contact opnemen met Christiene Hake – van Schuppen van CVS Hypotheken. Sportweg 20, 3921 DP ELST. Tel.: 0318 – 51 55 55. Of via e-mail op cvs@cvshypotheken.nl. Kijk ook op www.cvshypotheken.nl of op www.cvsfinance.nl voor meer informatie op ons vakgebied.
15-12-2016
Verandering met de startersleningen:

De starterslening voor starters op de koopwoningmarkt blijft in aangepaste vorm bestaan. Dat meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).


Met de starterslening kunnen starters het verschil overbruggen tussen de prijs van hun eerste koophuis en het bedrag dat ze bij de bank kunnen lenen. In de nieuwe vorm blijft de kern van de lening, die dus bovenop de normale hypotheek komt, hetzelfde. De lening is de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om hypotheekrente te behouden. Voor de starterslening gold voor drie jaar een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december van dit jaar.
Combinatielening
Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is nu de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. De combinatielening loopt dus net zoveel op als de starterslening afneemt. Starters houden zo recht op renteaftrek.
De combinatielening valt niet onder de waarborging van het WEW. Mocht de starter het huis met verlies verkopen, betaalt de SVn de openstaande combinatielening terug. De starter krijgt dan geen onverwachte restschuld.
Vereniging: goede zaak
‘De SVn maakt slim gebruik van een mogelijkheid die minister Blok al in 2013 heeft gecreeerd, de zogenoemde Blok-hypotheek’, zegt Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. De vereniging vindt het een goede zaak dat de starterslening op deze manier kan blijven en starters steun kunnen krijgen bij het kopen van een huis.12-12-2016
Wat wijzigt er in 2017:

Aanpassing NHG-grens
De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Voor 2009 was dat ook het geval.


Om de woningmarkt een impuls te geven is de kostengrens in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd naar € 245.000 in 2016.
De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2017 € 245.000. 2016 is de maximale koopsom € 231.132.
De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 247.450 (101% van de marktwaarde).
De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 259.700 (106% van de marktwaarde).21-11-2016
Lees de recensies van onze klanten op Advieskeuze.nl

Wilt u weten, wat ervaringsdeskundigen ofwel onze klanten van ons vinden?

Lees dan de recensies, op advieskeuze. U kunt onderstaande tekst kopiëren in uw browserbalk. Dan komt u op onze pagina met deze recensies. Advieskeuze is van de consumentenbond. Het is een onafhankelijk orgaan!

https://www.advieskeuze.nl/hypotheekadvies/3901eg/cvs-hypotheken-financieringen?ps=DKQAHAIMAAAAJAQqpCNI0YALAAwQBIAFA

21-11-2016
Is de paniek omtrent de rentestijging terecht?

Nieuwsberichten vliegen je om de oren en de paniek in Nederland is er alom. O jee de rente stijgt.
Hadden we nu werkelijk de gedachte, dat de rente nog een jaar op dit extreem lage nivo zou blijven? Ik niet. Wel wil ik er alles aan doen, dat klanten die al in een vergevorderd stadium zijn en een huis gekocht hebben, nog kunnen profiteren van de lage rente.
Maar wat denken de economen? Zij geven aan, dat hoewel de rente vast iets zal stijgen we het komende jaar nog geen torenhoge tarieven hoeven te verwachten.


En dan om de paniek nog wat verder in te dammen, een voorbeeld. Want wat betekent die stijging nu voor je portemonnaie.
Stel je koopt voor het eerst een huis en financiert deze met NHG. Je kiest voor een annuïteiten hypotheek ter hoogte van € 235.000,- en die zet je voor 20 jaar vast.
In de situatie voor de rentestijging kon dat voor 2,27% bij Florius. Dat kostte bruto per maand € 900,68
Het eerste jaar is het rentedeel € 444,54 en het aflossingsdeel van deze maandlast € 456,14 De netto maandlast ligt lager omdat het rentebestanddeel fiscaal aftrekbaar is. Stel je kunt de helft fiscaal aftrekken, dan wordt de netto maandlast € 678,41
In de situatie na de rentestijging is de rente voor 20 jaar vast 2,47% bij Florius.
Dat kost bruto per maand € 924,87 Het eerste jaar is het rentedeel € 483,71 en het aflossingsdeel van deze maandlast € 441,16 De netto maandlast ligt lager omdat het rentebestanddeel fiscaal aftrekbaar is. Stel je kunt de helft fiscaal aftrekken, dan wordt de netto maandlast € 683,02.
Kortom de rente stijgt 0,2% wat betekend dat je netto € 4,61 per maand meer gaat betalen. Natuurlijk is het fijn zo weinig mogelijk te betalen. Maar is die € 4,61 nu de reden om heel snel een huis te kopen en dan misschien € 2.500,- teveel te betalen om snel de deal te sluiten????
Doordat je aflost tijdens de looptijd, wordt de te betalen rente lager. Dit is het aftrekbare bestanddeel. De fiscale aftrek wordt minder, waardoor het verschil ook steeds kleiner zal worden.
Okay, je hebt het verschil wel voor 20 jaar en ik zal er altijd naar streven, om mijn relaties voor zo laag mogelijke maandlasten een hypotheek aan te laten gaan. Maar zeg nou zelf "is dit bedrag nu al die ophef waard?"26-9-2016
3 kamer appartement beschikbaar Veenendaal Centrum

Midden in het bruisende winkelcentrum van Veenendaal komt per 1-10-2016 een 3 kamer appartement beschikbaar.

Het betreft een maisonnette. Op de eerste etage treft u de keuken, badkamer en ruime living. Op de tweede etage zijn twee ruime slaapkamers gesitueerd.

Parkeren kan voor de deur en voor de fietsen is een nabij gelegen berging beschikbaar.22-9-2016
Grootste prijsstijging koopwoningen in 14 jaar

Bestaande koopwoningen waren in augustus 6,0 procent duurder dan in augustus 2015. Dat is de grootste stijging in 14 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.
Prijzen 12 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek zijn de prijzen 12,0 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen juist 12,0 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in augustus 2016 even hoog als in juni 2005.
Bron: Infinance en CBS8-9-2016
10 tips voor starters

Als u een huis gaat kopen, gaat u liever niet over één nacht ijs. Met een goede voorbereiding weet u precies wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Deze 10 tips voor starters op de woningmarkt helpen u op weg.


1. Laat u adviseren door een erkende adviseur
Bespreek uw wensen met een ervaren en Erkend Hypotheek Adviseur voordat u op huizenjacht gaat. Op die manier kunt u gericht op zoek en weet u precies wat de mogelijkheden zijn die passen bij uw persoonlijke wensen en situatie. Bijvoorbeeld in welke prijsklasse u een huis kunt gaan zoeken.

2. Ga na of u 5 jaar in een woning blijft wonen
Koop alleen als u van plan bent om tenminste 5 jaar in de koopwoning te blijven wonen. De aankoop van een woning brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk aan notariskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor een taxatie en een bouwkundige keuring. Het duurt gemiddeld een jaar of 5 voordat u die kosten heeft terugverdiend.

3. Kijk goed naar de offerte- en hypotheekvoorwaarden
Kies niet blindelings voor de goedkoopste hypotheekofferte, maar kijk ook goed naar de offerte- en hypotheekvoorwaarden. Hiermee voorkomt u dat u later voor verassingen komt te staan.

4. Schakel een aankoopmakelaar in
Het is verstandig om bij het kopen van een huis een expert in te schakelen. Een aankoopmakelaar is vaak voordeliger dan u denkt. U kunt een aankoopmakelaar ook inschakelen voor deeldiensten. Bijvoorbeeld dat u wel zelf huizen bezichtigt, maar de onderhandeling uitbesteedt.

5. Kies voor een verhoogde inschrijving bij de notaris
Een hoger bedrag dan uw hypotheeksom registreren bij het kadaster (verhoogde inschrijving) kost u niets. Het voordeel hierbij is als u in de toekomst uw hypotheek wilt verhogen voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan hoeft u niet opnieuw naar de notaris en dat scheelt u weer in de kosten.

6. Neem ontbindende voorwaarden op
Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor u toch liever afziet van de koop van een woning. Ontbindende voorwaarden zijn daarom een belangrijke toevoeging in het koopcontract. Een voorbeeld is het voorbehoud van financiering. Mocht u de financiering onverhoopt niet rond kunnen krijgen met de bank, dan kunt u dankzij het opgenomen voorbehoud van de koop afzien. Zo kunt u onnodige kosten voorkomen.

7. Laat een bouwkundige keuring uitvoeren
Als u een nieuw huis koopt, wilt u natuurlijk niet tegen gebreken aanlopen die hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is een bouwkundige keuring altijd aan te raden. U kunt er een hoop narigheid mee voorkomen.

8. Denk ook aan uw pensioen
Op het moment dat u met pensioen gaat, veranderen uw maandlasten. Het is belangrijk om hier bij het afsluiten van uw hypotheek rekening mee te houden.

9. Bereid uzelf goed voor op het adviesgesprek
Kijk voor tips voor consumenten op de website van de Autoriteit Financiële Markten. U kunt op deze manier goed beslagen ten ijs aan het gesprek deelnemen en gerichte vragen stellen aan uw adviseur.

10. Gebruik de checklist hypotheekgesprek
Controleer ook of het adviesgesprek goed is verlopen. Raadpleeg daarvoor de checklist hypotheekgesprek op de website van de Autoriteit Financiële Markten. Mochten er zaken niet aan bod zijn gekomen waar u nog vragen over heeft, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met uw adviseur.


 
     Copyright © 2012 CVS Bezoek ook www.cvsfinance.nl   |   Webdesign by Media Solutions     
         Vind ons leuk op onze Facebookpagina Netwerken op Linkedin Volg ons op Twitter